آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ ارث و وصیت

سوالات ارث و وصیت خود را از ما بپرسید

بله. اولا اشخاص بی وارث هم می‌توانند درباره یک سوم اموال خود (ثلث مال) وصیت نمایند. ثانیا چون ارث بی وارث برابر قانون به دستور دادستان، تحت اختیار مدیر ترکه قرار می گیرد اگر مدیر ترکه وصیت نامه عادی را قبول نکند وصی یادشده می تواند دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه مطرح نماید.

بله. رسیدگی دادگاه به دعوای تنفیذ وصیتنامه عادی که منتسب به متوفاست در صورت اقرار اشخاص ذینفع در ارث به صحت وصیتنامه با رعایت سایر مقررات قانون مدنی، معتبر و درست است.

باید به مقررات دینی و مذهبی متوفای غیرمسلمان ، عمل کند.

خیر. تنظیم تقسیم نامه بوسیله دفتر اسناد رسمی فقط در صورتی مجاز است که همه ورثه برای تقسیم ارث ، توافق داشته باشند. تقسیم ارث و ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید

خیر. عدم قبول بعضی از ورثه نسبت به وصیت نامه ای که مازاد بر یک سوم اموال است مانع از نفوذ و اعمال وصیت نامه درباره وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست.

خیر. وصیت نسبت به مال غیر ، باطل است. هر شخصی فقط می تواند نسبت به مال خودش وصیت کند (آن هم تا یک سوم اموال نه بیشتر)

خیر. ابتدا باید دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی مطرح شود و در صورت تایید و تنفیذ آن، سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گردد.

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی الزاماً بایستی به طرفیت همه ورثه و همه کسانی که به نفع آنها وصیت شده است مطرح شود.

با توجه به اینکه برای آن مال سند رسمی بنام یکی از ورثه، صادر شده است بقیه ورثه باید دادخواست ابطال سند بدهند و مالکیت خود را ثابت کنند.

خیر. شرط انصراف از ارث یک شرط غیرنافذ است و مانع ارث بردن نمی شود. بنابراین اگر فرزند پس از درگذشت پدرش نخواهد از دریافت ارث، انصراف بدهد همانند بقیه ورثه ارث می برد.

پرداخت و کسر بدهی متوفا پیش از تقسیم ماترک و ارث، الزام ‌قانونی است. اگر مَهریه همسر مورد مطالبه او قرار گرفته باشد باید برابر تبصره ماده 1082 قانون مدنی با محاسبه نرخ شاخص بانک مرکزی بروز شود و از ماترک و اموال باقیمانده متوفا کسر و به همسر پرداخت شود و پس از آن باقیمانده اموال ، تقسیم شود.

چنان‌چه جنین زنده‌ به دنیا آید و فوراً پس از تولد درگذشته باشد ورثه او می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را تقاضا کنند و بدیهی است که از او ارث هم می برند.

خیر. معاونت در قتل پدر نیز مانند شرکت در قتل است و مانع ارث می‌شود.

اصولا برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث ، نیازی به حضور همه وراث نیست. اگر در این مورد ، مامور مالیاتی مشکل ایجاد کرده می توانید با سلسله مراتب ایشان صحبت کنید تا مشکل برطرف شود

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین نسبت به اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

با توجه به اینکه نقل و انتقال سند ملک را در زمان زنده بودن فروشنده انجام ندادید با فوت ایشان وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط شده و چون سند هنوز ملک بنام ورثه است اکنون که ورثه می خواهند سند را به شما منتقل کنند باید ابتدا مالیات بر ارث پرداخت شود و سپس انتقال سند بنام شما از طریق ورثه انجام گردد و در این مرحله نیز مالیات نقل و انتقال املاک باید پرداخت شود.

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین اگر اثبات کند اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک را با اجازه مالک ساخته ، ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند. به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

اگر شخصی از اعضای خانواده شما فوت کرده باشند و اموالی از ایشان بجا مانده باشد و تاکنون اقدامی جهت تقسیم اموال صورت نگرفته باشد شما می توانید دادخواست تقسیم ماترک بدهید

خیر .با توجه به مقدم بودن فوت همسرانشان

اگر تقسیم ترکه شما قبل از تارغ توقیف تامین خواسته باشد و به دیگری انتقال داده باشید نمی‌تواند توقیف کند در غیر اینصورت سهم الارث بخشی از دارایی شما و متعلق به شماست که میشه توقیف کرد اگر اون دو شرط وجود داشته باشد مال، متعلق به شما نبوده و قابلیت توقیف ندارد

خیر. چنین توافقی ارزش و اعتبار قانونی ندارد و قابل اجرا هم نیست و ورثه سهامداران هم ملزم به انجام این توافق نیستند.

اگر این خانه به مادرتان داده شده باشد و سند بنام ایشان باشد خیر. ولی اگر مالی بوده که ارتش به پدرتان داده باشه و سند بنام پدرتان باشد جزء ارث و ترکه به شمار می رود و می‌توانید از آن سهم ببرید

خیر. قتل از موانع ارث است و قاتل، ارث نمی برد.

خیر. برابر مقررات ایران ، کسی نمی تواند یک یا چند یا همه ورثه خود را از ارث محروم نماید و حذف ورثه از ارث قانونأ اعتبار و ارزش ندارد.

اگر ثابت شود که مرده از خود ارثی بجا نگذاشته چیزی برگردن ورثه نیست.

بله. اولا اشخاص بی وارث هم می‌توانند درباره یک سوم اموال خود (ثلث مال) وصیت نمایند. ثانیا چون ارث بی وارث برابر قانون به دستور دادستان، تحت اختیار مدیر ترکه قرار می گیرد اگر مدیر ترکه وصیت نامه عادی را قبول نکند وصی یادشده می تواند دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه مطرح نماید.

بله. رسیدگی دادگاه به دعوای تنفیذ وصیتنامه عادی که منتسب به متوفاست در صورت اقرار اشخاص ذینفع در ارث به صحت وصیتنامه با رعایت سایر مقررات قانون مدنی، معتبر و درست است.

باید به مقررات دینی و مذهبی متوفای غیرمسلمان ، عمل کند.

خیر. تنظیم تقسیم نامه بوسیله دفتر اسناد رسمی فقط در صورتی مجاز است که همه ورثه برای تقسیم ارث ، توافق داشته باشند. تقسیم ارث و ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید

خیر. عدم قبول بعضی از ورثه نسبت به وصیت نامه ای که مازاد بر یک سوم اموال است مانع از نفوذ و اعمال وصیت نامه درباره وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست.

خیر. وصیت نسبت به مال غیر ، باطل است. هر شخصی فقط می تواند نسبت به مال خودش وصیت کند (آن هم تا یک سوم اموال نه بیشتر)

خیر. ابتدا باید دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی مطرح شود و در صورت تایید و تنفیذ آن، سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گردد.

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی الزاماً بایستی به طرفیت همه ورثه و همه کسانی که به نفع آنها وصیت شده است مطرح شود.

با توجه به اینکه برای آن مال سند رسمی بنام یکی از ورثه، صادر شده است بقیه ورثه باید دادخواست ابطال سند بدهند و مالکیت خود را ثابت کنند.

خیر. شرط انصراف از ارث یک شرط غیرنافذ است و مانع ارث بردن نمی شود. بنابراین اگر فرزند پس از درگذشت پدرش نخواهد از دریافت ارث، انصراف بدهد همانند بقیه ورثه ارث می برد.

پرداخت و کسر بدهی متوفا پیش از تقسیم ماترک و ارث، الزام ‌قانونی است. اگر مَهریه همسر مورد مطالبه او قرار گرفته باشد باید برابر تبصره ماده 1082 قانون مدنی با محاسبه نرخ شاخص بانک مرکزی بروز شود و از ماترک و اموال باقیمانده متوفا کسر و به همسر پرداخت شود و پس از آن باقیمانده اموال ، تقسیم شود.

چنان‌چه جنین زنده‌ به دنیا آید و فوراً پس از تولد درگذشته باشد ورثه او می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را تقاضا کنند و بدیهی است که از او ارث هم می برند.

خیر. معاونت در قتل پدر نیز مانند شرکت در قتل است و مانع ارث می‌شود.

اصولا برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث ، نیازی به حضور همه وراث نیست. اگر در این مورد ، مامور مالیاتی مشکل ایجاد کرده می توانید با سلسله مراتب ایشان صحبت کنید تا مشکل برطرف شود

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین نسبت به اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

با توجه به اینکه نقل و انتقال سند ملک را در زمان زنده بودن فروشنده انجام ندادید با فوت ایشان وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط شده و چون سند هنوز ملک بنام ورثه است اکنون که ورثه می خواهند سند را به شما منتقل کنند باید ابتدا مالیات بر ارث پرداخت شود و سپس انتقال سند بنام شما از طریق ورثه انجام گردد و در این مرحله نیز مالیات نقل و انتقال املاک باید پرداخت شود.

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین اگر اثبات کند اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک را با اجازه مالک ساخته ، ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند. به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

اگر شخصی از اعضای خانواده شما فوت کرده باشند و اموالی از ایشان بجا مانده باشد و تاکنون اقدامی جهت تقسیم اموال صورت نگرفته باشد شما می توانید دادخواست تقسیم ماترک بدهید

خیر .با توجه به مقدم بودن فوت همسرانشان

اگر تقسیم ترکه شما قبل از تارغ توقیف تامین خواسته باشد و به دیگری انتقال داده باشید نمی‌تواند توقیف کند در غیر اینصورت سهم الارث بخشی از دارایی شما و متعلق به شماست که میشه توقیف کرد اگر اون دو شرط وجود داشته باشد مال، متعلق به شما نبوده و قابلیت توقیف ندارد

خیر. چنین توافقی ارزش و اعتبار قانونی ندارد و قابل اجرا هم نیست و ورثه سهامداران هم ملزم به انجام این توافق نیستند.

اگر این خانه به مادرتان داده شده باشد و سند بنام ایشان باشد خیر. ولی اگر مالی بوده که ارتش به پدرتان داده باشه و سند بنام پدرتان باشد جزء ارث و ترکه به شمار می رود و می‌توانید از آن سهم ببرید

خیر. قتل از موانع ارث است و قاتل، ارث نمی برد.

خیر. برابر مقررات ایران ، کسی نمی تواند یک یا چند یا همه ورثه خود را از ارث محروم نماید و حذف ورثه از ارث قانونأ اعتبار و ارزش ندارد.

اگر ثابت شود که مرده از خود ارثی بجا نگذاشته چیزی برگردن ورثه نیست.

طراحی و توسعه : ره وب