× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم به شمار می روند و مجازات آن، بازگرداندن مبلغ ربا به صاحب مال، شش ماه تا سه سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد

در این باب تصریحی در قانون کار وجود ندارد و قانون مسکوت است. لذا این موضوع از مواردی است که می توان آنرا در آیین نامه انظباطی مصوب شرکت احصاء نموده و اجراء کرد. در غیر اینصورت با تقدیم دادخواست افراد ذینفع بالقوه می تواند موجب طرح پرونده های اداره کار علیه شرکت در هیاتهای اداره کار و صدور احکام محکومیت بر علیه شرکت شود.

بله. برابر قانون تجارت ایران، ارتکاب بعضی از جرایم مالی همانند کلاهبرداری، باعث محرومیت فرد از عضویت در هیات مدیره شرکت ها می شود.

ماده ۵۶ قانون کار اشعار می دارد: (( کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می شود، ۱۰ درصد و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵ درصد و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵ درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. این قبیل پرستاران یک مزد ثابت معین دارند و مازاد بر آن با توجه به نوع شیفتهایی که دارند صرفا و فقط از حق شیف مقرر در ماده ۵۶ قانون کار برخوردار می شوند. حال هیچ فرقی نمی کند که شیفت آنها در روز جمعه باشد، شنبه و یا دیگر ایام تعطیل همان حق شیفت مقرر در ماده ۵۶ قانون کار را دریافت می کنند و نمی توانند در خواست مبالغ مازاد از کارفرما نمایند مگر آنگه عرف دیگری در کارگاه وجود داشته باشد و یا مزایای مستمر دیگری را تحت هر عنوان دریافت نمایند آن عرف به رویه سابق می بایست ادامه پیدا کند چون در زمره حقوق مکتسبه ایشان تلقی می شود.

به چک عادی که مندرجات آن اعم از نوشته ها، اعداد و ارقام، تاریخ و امضاء و... با خط خوردگی یا لاک گرفتگی و... مورد تغییر قرار گرفته در واقع به چکی که از طریق بانک، چک غیر قابل پرداخت شناخته شود چک مخدوش، گفته می شود.

بله. اگر شرایط صحت معاملات و موازین قانونی در این نوع از قراردادها رعایت شود اینها هم معتبر و قابل استناد هستند.

ماده ۲۴ قانون کار بیان می دارد: (( در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.)) در قانون کار و ضوابط اجرایی آن مدت معین و مشخصی برای تسویه حساب نهایی و پرداخت مزایای قانونی ناشی از پایان کار کارگران تعیین نگردیده تا کارفرمایان مکلف به پرداخت مبالغ مربوطه در مواعد مورد نظر باشند. لیکن این موضوع از مواردی است که تابع عرف کارگاه و توافقات حاصله بین کارگر و کارفرما می باشد . چنانچه زمان طولانی از قطع همکاری کارگر سپری شده و کارفرما از پرداخت مطالبات قانونی وی استنکاف نماید، کارگر می تواند به دوایر اداره های تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مطالبات قانونی خود را طلب نماید که در این حالت دوایر مذکور نسبت به رسیدگی و انشاء رای اقدام خواهند نمود. می توان در قرارداد با کارگران بندی اضافه نمود که در صورت قطع همکاری تسویه حساب مالی از سوی کارفرما با انجام‌ تشریفات اداری و غیره ظرف مهلت زمان مقرر.... روز یا ..... ماه انجام پذیرد و این شرط به عنوان شرط لازم بین طرفین ساری و لازم الاتباع است.

بله. صدور سفته به صورت عندالمطالبه، ممکن است. در این حالت باید در محل درج تاریخ سررسید سفته به جای نوشتن تاریخ مشخص، نوشته شود "عندالمطالبه"

چنانچه مساحت واحدهای مسکونی در آپارتمان، مساوی باشد بیانگر برخورداری مساوی هر یک از واحدها از زمین آن ملک است.

وقتی شخصی در ارائه خدمات تامین کننده تجهیزات و زیرساختها اعم از سخت افزاری،نرم افزاری و ... باشد با این اشخاص در حقیقت می بایست قرارداد پیمانکاری منعقد نمود که آثار حقوقی قرارداد و عملکرد ایشان با قرارداد کار با مدت معین کارکنان اداری متفاوت است. اگر تعداد این قبیل افراد محدود است می توانید موتورهایشان را به نام شرکت کنید تا در حقیقت ایشان با وسیله نقلیه شرکت رانندگی کنند و قراردادشان مشابه دیگر افراد شود و هزینه های سوخت،تعمیرات،بیمه و... بر عهده شرکت باشد وگرنه که توصیه حقوقی این است که برای این دسته از افراد قرارداد پیمانکاری تدوین شده و در سال آتی با این نوع قرارداد ادامه فعالیت دهند.

بله.رای داوری در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرا می باشد. قانون آئین دادرسی مدنی ایران به طور کلی و قوانین خاص همچون قانون اتاق بارگانی ایران و همچنین عضویت ایران در معاهدات بین المللی داوری، به رای داور اعتبار بخشیده و آن را قابل اجرا می داند. اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز به طور کلی از طریق اجرای احکام دادگاه صورت می پذیرد. یعنی اجرای احکام دادگاه ها در ایران علاوه بر اجرای رای قاضی به اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز مامور شده اند.

تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف و اخذ نظریه سه نفر از کار‌شناسان رسمی دادگستری که گواهی دهند ادامه زندگی در ساختمان خطر جانی و مالی دارد و سپس کسب اجازه دادگاه جهت اجاره خانه مناسب برای ساکنین مخالف و سپس نوسازی ساختمان.

معتبر ترین تضمین اخذ ضمانت نامه بانکی از اشخاص می باشد و ضعیف ترین تضمین سفته می باشد. * چک تضمینِ بدون تاریخ از حساب شخصی افراد چون در متن آن تاریخ از سوی صادر کننده تاریخ درج نمی گردد و عندالزوم توسط دارنده چک یا متعهدله در متن چک تاریخ درج می گردد بنابراین فاقد جنبه کیفری بوده و از منظر حقوقی با پرداخت هزینه های دادرسی و غیره قابل پیگیری در مجاری قانونی می باشد. مضافا می توان با اخذ اجراییه از دوایر اجرای اسناد رسمی با هزینه های نازلتر نسبت وصول مبلغ چکهای تضمین از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادر کننده چک و صدور اجراییه اقدام کرد که در این صورت هرگونه اعتراض از طرف صادر کننده و با هزینه وی قابل پیگیری می باشد و متعهد له چک نیاز به پرداخت هزینه های دادرسی و غیره ندارد. در سفته متعهدله آنرا واخواست می نماید سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه یا دوایر اجرای ثبت مطالبه وجه و توقیف مال صادرکننده را خواهد نمود پرداخت هزینه‌ها با دارنده سفته است. *قید بابت تضمین بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعواهای خواهان به ظرفیت صادرکننده چک قابل استماع می باشد؛ زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانونی تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعا یا منفرداً رجوع نماید. پیشنهاد می گردد اگر چک عادی حساب جاری اشخاص حقیقی بعنوان سند مالی تضمین اخذ می شود در متن چک تاریخ درج نشود. بابت ضمانت قرارداد شماره.... و.... درج نشود. فقط مبلغ چک دقیق به عدد و حروف نگارش شده و در وجه شرکت زیست اُرکید فارمد صادر و تحویل گردد. در ظهر چک نیز یک ضامن معتبر در حضور واحد مالی یا واحد حقوقی شرکت امضاء نماید. * در سفته های ماخوذه هم متهعد،متعهدله ،محل تادیه و بدن درج تاریخ سفته اخذ شود مضافا احدی ضامن معتبر ظهر چک را در حضور واحد مالی یا واحد حقوقی شرکت امضا نماید.

به طور کلی خیر.اما در موارد خاصی، همانند اینکه مبادله یک قرارداد تنظیم شده بین طرفین، به منزله ایجاب و قبول قطعی بین آنها باشد امکان اثبات وقوع معامله بین طرفین را تسهیل خواهد کرد.

اگر با وجود تهیه منزل اجاره ای برای آنان و فراهم شدن شرایط قانونی، از جابجایی امتناع کردند، می‌توان با مراجعه به دادگستری دستور تخلیه همسایگان مخالف را دریافت نمود.

بله می توانید مبالغ مازاد را راسا از حقوق و مزایای کارپذیران کسر نمائید و در بند قرارداد فی مابین هم بیاورید. توافقات اینچنینی طرفین در قرارداد از منظر حقوقی و قانونی محترم و قابل استناد هستند.

سه نفر. برابر قانون تجارت ایران، تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.

اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند.

با عنایت استقلال حقوقی شرکتها از یکدیگر در صورت قطع همکاری احدی از کارکنان همان شرکت اولیه کلیه مزایای قانونی ایام اشتغال کارگر را تسویه حساب و پرداخت نماید از منظر حقوقی و منطقی هیچ توجیهی ندارد مسولیتهای قانونی یک شرکت به شرکت دیگری که برابر اسناد رسمی و ثبتی استقلال حقوقی ، مالی ،اجرایی و اداری دارد بار شود. در سوال مطروح‌مطابق صدر ماده ۱۰ قانون کار و بند (د) آن هم کارفرما و هم کارگاه تغییر می نماید. لذا توصیه اکید می گردد پس از تسویه حساب قطعی شرکت اول و قطع همکاری دائم با کارگر، متعاقبا شرکت دوم ایشان را با انجام تشریفات اداری مقتضی با اخذ استعلامهای لازم به عنوان کارگزار جدید برابر موازین قانون کار استخدام با مدت معین نماید.

خیر. شرکت با مسئولیت محدود نیازی به دفتر سهام ندارد. سند مالکیت شرکا بر سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس، همان آگهی روزنامه رسمی و در جریان نقل و انتقالات نیز سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی می باشد.

مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند اقدام به قطع خدمات مشترک همانند گرمایش و سرمایش و تهویه، آب، برق، گاز و غیره نماید.

در فیشهای حقوقی یک آیتم تحت عنوان حقوق پایه باید وجود داشته باشد و برابر مصوبات سنواتی شورای عالی کار یک‌ ردیف مجزی و مستقل تحت عنوان پایه سنواتی باید برای کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند برابر گروههای شغلی ۲۰ گانه محاسبه و پرداخت گردد. هر سال برابر مصوبات شورای عالی کار باید به کارگران برابر گروههای مکتسبه شغلی ایشان پرداخت شود. حق پایه سنوات در محاسبه حق ماموریت، اضافه کار،عیدی و... کارگران موثر است زیرا قسمتی از حقوق مکتسبه احراز شده کارگر محسوب می شود. ماده 41 قانون کار ابلاغ می دارد: (( شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود . 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید . تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.)) بنابراین هیچ کارفرمائی قانونا مجاز به پرداخت مبالغ کمتر از مصوبات شورای عالی کار و لواحق آن به کارگران تابعه خود نمی باشد.

بله. شرکت تعاونی به شرط آنکه در اساسنامه اش تصریح شده باشد می تواند در چارچوب قوانین جاری کشور به تجارت و بازرگانی بپردازد.

خیر. قطع برق یا آب اختصاصی فردی که از پرداخت سرانه ساختمان (شارژ) خودداری نموده نه تنها مجاز نیست بلکه جرم ممانعت از حق به شمار می رود و قابل پیگرد قانونی است.

در قرارداد تدوین شده به این موضوع پرداخته ایم کلیه خسارات وارده ناشی از قصور یا تقصیر کارگر به استناد ماده ۲ قانون مسولیت مدنی، از محل اسناد تضمین ماخوذه از کارگر قابل پیگیری و وصول است.

در شرکت تضامنی تمام شرکای شرکت، همراه با شرکت به صورت تضامنی مسئول پرداخت بدهی های شرکت می باشند. به عبارت ساده تر، بستانکاران شرکت تضامنی می توانند برای بستانکاری خود از شرکت تضامنی به سراغ شرکاء نیز بروند.

بله. باید گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک که به تأیید مدیر ساختمان رسیده باشد را از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه کنند و یا با موافقت مدیر ساختمان، تعهد کسی که ملک به او منتقل شده برای پرداخت بدهی‌های معوق مالک قبلی را در سند بنویسند.

این سوال صرفا در حوزه قانون کار پاسخ ندارد و می بایست از مواد قانون مسولیت مدنی از جمله ماده ۲ و ۱۲و۱۳و۱۴ قانون مذکور با امعان نظر به نوع کیس مطروح بهره گرفت. ماده ۲ قانون مسولیت مدنی اشعار می دارد: ((ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.)) ماده ۱۲ قانون مسولیت مدنی اعلام می نماید: ((ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.)) ماده ۱۳ قانون مسولیت مدنی هم بیان می نماید: ((ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.)) ماده ۱۴ قانون مسولیت مدنی هم در خاتمه اشعار می دارد: ((ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.)) هر پرونده حال و هوای خاص خود را دارد. سوال مطروح خیلی کلی طرح گردیده کارگر در حین ماموریت تصادف کند مقصر حادثه باشد یا زیان دیده، راننده باشد یا عابر، آسیب مالی ببیند یا جرحی و جانی، آسیب مالی یا جرحی و جانی به اشخاص دیگر وارد کند، رعایت نظامات دولتی را بعمل آورده باشد یا خیر ‌و.... در صورت بروز و حدوث خطرات و یا پرونده های واقعی مشاوره های تخصصی متناسب متعاقبا ارائه خواهد شد.

خیر. علاوه بر اینکه مالیات، جزء دیون ممتاز است برابر قانون، مدیران تصفیه در شرکت های ورشکسته باید پرداخت مالیات های قطعی شده را در اولویت های امر تصفیه قرار دهند.

مدیر ساختمان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آپارتمان بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه آن فرد اجراییه صادر و اموال او را توقیف و بستانکاری را وصول خواهد کرد.

کارگران روز مزد به نسبت ایام و ساعاتی که برای کارفرما کار کرده اند مشمول مواد ۲ و ۳ قانون کار تلقی شده و از مزایای قانونی مترتبه به نسبت تعداد ایام و ساعاتی که ارائه خدمات نموده اند قانونا می توانند بهره مند شوند. اتباع غیر ایرانی که بطور مجاز در ایران حضور داشته باشند و مجوز های لازم و مجوز رسمی اقامت برای کار را از مبادی ذیمدخل داشته باشند تحت حمایتهای قانون کار ایران قرار می گیرند‌. اتباع خارجی بدون مجوز و غیر مجاز از هیچ حمایت قانونی بهره مند نبوده و بکارگیری این قبیل افراد توسط کارفرمایان قانونا ممنوع است. ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و پرهیز محاکم از اعمال کیفیات‌ مخفّفه در مورد متخلّفان‌ بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی‌) سراسر کشور با توجه به حضور گسترده اتباع خارجی در کشور و اینکه اشتغال به کار آنان در ایران‌، مستلزم‌اخذ روادید ورود، با حق کار مشخص و همچنین اخذ پروانه اشتغال طبق شرایط مقرّر در مواد20 و 21 قانون کار می‌باشد و نظر به اینکه عمل اتباع بیگانه که بدون مجوّز وارد خاک ایران‌شده و یا بدون داشتن پروانه اقامت موقت یا دایم‌، در ایران سکونت نمایند و همچنین اقدام‌ کارفرمایان در به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است طبق مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران‌ و ماده‌181 قانون کار جرم بوده و مستلزم مجازات مرتکب است و با لحاظ شرایط خاص اقتصادی وفرهنگی حاکم بر کشور که مستلزم توجه به فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار جوان‌ایرانی در کارگاهها و کارخانجات و مراکز تولید است‌. علی‌هذا و به منظور جلوگیری از تبعات سوء ورود و اقامت غیر مجاز و اشتغال بدون مجوّز اتباع بیگانه‌، ضرورت دارد دادگاهها در برخورد با اتباع بیگانه و کارفرمایان متخلّف‌، جز در‌ مواردخاص از اِعمال کیفیت مخفّفه (ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌ ) پرهیز نمایند.

بله. تفاوت انحلال شرکت با ورشکستگی شرکت در دلایل انحلال و ورشکستگی نهفته است.دلایل انحلال شرکت می تواند مختلف باشد. تنها دلیل اعلان ورشکستگی شرکت، عجز شرکت از پرداخت بدهی ها و ایفای تعهداتش می باشد.

خیر. توقفگاه (پارکبنگ) و انباری از ملحقات آپارتمان است و نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد.

اگر نمونه قرارد وجود دارد برای بررسی تخصصی ارائه گردد. مواد ۸۶ قانون کار و قانون تامین اجتماعی ارتباطی با قرار داد مشاوره ندارد. ماده ۸۶ از چه قانونی مدنظر طراح محترم سوال است. لیکن اگر مفاد مواد ۲ و ۳ قانون کار در مورد مشاوران ساری باشد قراردادهای آنها تابع ضوابط قانون کار است.

بله. هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، صلاحیت رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی و محدودیت های ناشی از مقررات مالیات بر ارزش افزوده را نیز دارد.

بله. برابر قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در حریم شهرها نیز باید پیش از ساخت ساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

اتباع غیر ایرانی که بطور مجاز در ایران حضور دارند و مجوز ها و تصدیق نامه های لازم و مجوز رسمی اقامت برای کار را از مبادی ذیمدخل اخد نموده باشند در صورت تحقق مفاد مواد ۲ و ۳ قانو کار ، تحت حمایتهای قانون کار ایران قرار می گیرند‌. اتباع خارجی بدون مجوز و غیر مجاز از هیچ حمایت قانونی بهره مند نبوده و بکارگیری این قبیل افراد توسط کارفرمایان قانونا ممنوع است. ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و پرهیز محاکم از اعمال کیفیات‌ مخفّفه در مورد متخلّفان‌ بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی‌) سراسر کشور با توجه به حضور گسترده اتباع خارجی در کشور و اینکه اشتغال به کار آنان در ایران‌، مستلزم‌اخذ روادید ورود، با حق کار مشخص و همچنین اخذ پروانه اشتغال طبق شرایط مقرّر می‌باشد و نظر به اینکه عمل اتباع بیگانه که بدون مجوّز وارد خاک ایران‌شده و یا بدون داشتن پروانه اقامت موقت یا دایم‌، در ایران سکونت نمایند و همچنین اقدام‌ کارفرمایان در به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است طبق مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران‌ و ماده‌181 قانون کار جرم بوده و مستلزم مجازات مرتکب است و با لحاظ شرایط خاص اقتصادی وفرهنگی حاکم بر کشور که مستلزم توجه به فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار جوان‌ایرانی در کارگاهها و کارخانجات و مراکز تولید است‌. مواد ۱۵ و ۱۶ قانون‌راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران اعلام می دارد: ((ماده 15 - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم‌می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد. 1 - هر کس تذکره یا جواز اقامت یا جواز عبور را جعل کند و یا با علم مجعول بودن آنها را استعمال نماید و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای‌دیگری تحصیل نماید. 2 - هر کس عامداً در نزد مأمورین ذیمدخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید‌و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی را که به وسائل مزبور‌تحصیل شده است عامداً استعمال کند. 3 - هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور‌نماید. 4 - هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هر کس برای اثبات تابعیت و‌یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد. 5 - هر خارجی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به‌خاک ایران مراجعت کند. 6 - هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. ‌شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. ‌هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا نظامات مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکوره در‌فقرات 1 و 2 و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران تعقیب و مجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل: ‌الف - در صورتی که در خارجه به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات هم اجرا شده باشد. ب - در صورتی که نسبت به تعقیب یا اجراء مجازات مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل شده باشد.)) ((‌ماده 16 - هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت نکند به جزای نقدی از دوازده ریال تا‌ششصد ریال محکوم خواهد شد مگر این که برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجازات سخت‌تری معین شده باشد. ‌همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در ماده 8 عمل نکرده باشند.)) ماده ۱۸۱ قانون کار ابلاغ می دارد: ((ماده 181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی ار ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.)) علی‌هذا و به منظور جلوگیری از تبعات سوء ورود و اقامت غیر مجاز و اشتغال بدون مجوّز اتباع بیگانه‌، ضرورت دارد دادگاهها در برخورد با اتباع بیگانه و کارفرمایان متخلّف‌، جز در‌ مواردخاص از اِعمال کیفیت مخفّفه (ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌ ) پرهیز نمایند.

بله. سپرده بانکی متوفی نیز بخشی از دارایی های او تلقی می شود و مشمول مالیات بر ارث به شمار می رود.

رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی که در محدوده اصلی شهرها و حریم قانونی شهرها انجام می شود با کمیسیون ماده صد شهرداری هاست.

در قانون کار و تامین اجتماعی برای این موضوغ مطلبی پیش بینی نشده و قانون در این باب مسکوت است. بنابراین می توان نتیجه گرفت حق بیمه ایشان و مالیاتهای حقوق این قبیل کارگران مشابه کارگران ایرانی باشد مگر آنکه دوایر مالیاتی قوانین خاص و یا دستورالعملهای تخصصی در این باب داشته باشند که نیاز است از مشاوران مالیاتی اخذ مشورت گردد.

بله .کارمند دولت که در خارج از وقت اداری به بازرگانی و تجارت می پردازد تاجر شناخته می شود و از این جهت، مشمول مقررات قانون تجارت به شمار می رود. البته چنین کارمندی در معاملات تجاری خود دچار بعضی محدودیت ها و ممنوعیت ها می شود.

سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون ماده صد برای ایرانیان مقیم داخل کشور و شش ماه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور.

سازمان تامین اجتماعی به راحتی این قبیل اشتباهات و متعاقبا اصلاحات را نمی پذیرد بدوا می بایست کارفرما در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام نماید یوزر و پسورد اختصاصی اخذ گردد درخواست اعلام اشتباه و مستندات آن به سامانه if.tamin.ir واحد درآمد سازمان ارسال گردد. پس از انجام بررسی های کارشناسی توسط واحدهای ذیمدخل تامین اجتماعی اصلاحات انجام خواهد شد.

برابر ماده 13 قانون تجارت، بازرگان باید لااقل تا 10 سال از پایان هر سال مالی، دفاتر تجارتی خود ر ا نگهداری نماید.

برابر مواد 248 تا 250 قانون امور حسبی، اگر وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت کسی که از او ارث می برند به صورت کتبی یا شفاهی انصراف و عدول خودشون رو از دریافت ارث به دادگاه اطلاع ندن اصولا به نسبت سهمی که برای ارث بردن داشتن، در برابر بدهی های او هم مسئول شناخته می شوند.

مقدما باید دانست که موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) صرفا عبارتند از: *بازخرید ایام مرخصی؛ *هزینه عائله‌مندی؛ *هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛ *عیدی و پاداش آخر سال؛ *مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛ *حق شیر؛ *پاداش نهضت سوادآموزی؛ *حق تضمین کسر صندوق؛ *خسارت اخراج و مزایای پایان کار (سنوات ماده ۲۷ قانون کار)؛ *پاداش افزایش تولید این موارد تنها معافیت‌های مالیات حقوق  به حساب می‌آیند. سایر هزینه‌های ثبت شده در فیش حقوقی کارمندان در زمره موارد مشمول پرواخت بیمه تأمین اجتماعی و حقوق و مالیات قرار می‌گیرند. اگر کارفرمایی اقدام به پرداخت مبالغ بیشتر از حداقل های قانونی به کارگران تابعه خود در مورد ردیف های بالا نماید تا زمانی که ذینفع اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به موضوع معترض نشده‌اند عملاً پرونده‌ای تشکیل نگردیده و یا رسیدگی در دوایر اداره های کار و سازمان های تامین اجتماعی و دوایر مالیاتی تشکیل نخواهد شد. لیکن در صورت اعتراض و یا درخواست اشخاص ذینفع اعم از حقیقی یا حقوقی به موضوعات برابر حداقل های قانونی رسیدگی شده و در صورت اثبات تخلف از سوی کارفرما به منظور فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حق بیمه و غیره ، کارفرما دارای مسئولیت قانونی و اداری در پاسخگویی به مراجع ذیمدخل بوده و خسارات های مربوطه لواحق آن بر عهده و ذمه کارفرما می باشد.

بله. با رعایت ماده 278 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل نمود.

بله. مالک ملک مشاع حق دارد برای سهم مشاعی خودش سند مستقل دریافت کند، و همچنین حق دارد به نقل و انتقال سهم مشاعی خودش با رعایت مقررات اقدام کند.صدور سند مشاعی برای مالکین املاک مشاعی به نسبت سهمشان اصلا منع قانونی ندارد.

ماده ۵ قانون تامین اجتماعی بیان می دارد (( ‌ماده 5- اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دو جانبه یا چند‌جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و‌ازکارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.)) نرخ و ماخذ حق بیمه اتباع خارجی دارای آئین نامه هایی است که محتوای آن در سامانه های تامین اجتماعی وجود دارد.

هر یک از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه خود در برابر بدهی ها و تعهدات شرکت، مسئولیت دارد.

اگر پولی را به حساب دیگری واریز می کنید یا نقدا به او می دهید این اصولا به معنی بدهکار بودن ما به آن فرد است. بنابر این اگر شخصی از شما درخواست مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه یا امانت یا... نمود برای آنکه دچار مشکلات بعدی نشوید بهتر است یک رسید امضا شده کتبی یا قرارداد یا صورتجلسه با او تنظیم کنید.

می توانید قرارداد پیمانکاری متناسب با نیازهای طرح های مورد پیمان از منظر قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملهای اجرایی در حوزه های مالی،اداری،مالیاتی،تامین اجتماعی و... را با اخذ مشورت حقوقی تهیه کرده و یا در اقدامی حرفه ای تدوین قرارداد جامع الاکناف پیمانکاری را به مشاور حقوقی واگذار فرمائید.

خیر. اصولا در شرکت با مسئولیت محدود، نیازی به نگهداری دفتر سهام نیست.

تحت شرایطی بله. سرقفلی از حقوق مالی اشخاص به شمار می آید و قابل توقیف است، اما فروش آن باید با رضایت مالک ملک صورت بگیرد.

با عنایت به قطع همکاری شما و افراد و عدم ارتباط حقوقی و قراردادی پس از انفکاک اشخاص از شرکت در مفروض سوال مطروح پیشنهاد نمی گردد در این مرحله پاداشی پرداخت گردد. لیکن اصلح است هر پاداشی اعم از نقدی یا غیر نقدی توام با تسویه حساب و همزمان با پرداخت حق سنوات مقرر در قسمت پایانی ماده ۲۷ قانون کار به افراد اعطاء گردد و ردیفی مجزی در فرمهای تسویه حساب کارکنان مورد نظر تعبیه و همزمان پرداخت شود. بعد از تسویه حساب قطعی با عنایت به عدم ارتباط حقوقی و قراردادی با شخص منفک شده از شرکت می توانید در صورتی که اساسنامه شرکت یا هیئت مدیره تجویز نماید مبالغ نقدی را به شخص مورد نظر هبه(بخشیدن بلاعوض) نمایید.

برابر قوانین کنونی ایران، تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.

استرداد ودیعه مقدم بر تخلیه ملک است. بنابر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر اگر در قرارداد اجاره مبلغی به عنوان ودیعه بین طرفین مقرر شده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره مشروط به استرداد مبلغ ودیعه است.

ماده ۱۱ قانون کار در این تصریح دارد((ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.)) با فرض اینکه دوره آزمایشی کارگری چهارماه باشد و کارفرما بخواهد بعد از گذشت ۳۵ روز با وی قطع همکاری نماید از طرف دوایر اداره کار به بازگشت به کار کارگر ملزم نخواهد شد. لیکن مکلف است برابر تصریح ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، برای کارگران ساده و نیمه ماهر ۴۵ روز و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا حقوق کل سه ماه دوره آموزشی را به کارگر اخراج شده پرداخت نماید. لذا اگر کارگر نخواهد ادامه کار دهد فقط مستحق دریافت حقوق همان سی و پنج روز فعالیت خود نزدیک کارفرما می باشد.

برابر ماده 6 قانون تجارت همه بازرگانان به استثنای کسبه جزء مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه شده اند. به این چهار دفتر، دفاتر تجاری می گویند که از نظر تعداد و نوع و مبلغ معاملات تاجر برای تشخیص مالیات متعلقه و برای استنادات قانونی دیگر له یا علیه تاجر، دارای اهمیت می باشد.

خیر. مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی که برای حسن انجام تعهد یک شخص یا شرکت صادر شده نیازی به مکاتبه و نامه نگاری دارنده ضمانتمامه بانکی و تایید بانک ندارد. همین که دارنده ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهد به بانک مراجعه کند و تقاضای دریافت وجه ضمانتنامه را بنماید کافی است و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانتنامه بانکی به دارنده ضمانتنامه است.

درود بر شما. وقت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی خاص، محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است.

خیر. استفاده و اعمال حق فسخ نیازی به اذن و تایید دادگاه ندارد، بلکه کافی است که به یک روش اظمینان آور (معمولا از طریق اسناد رسمی) به طرف مقابل اعلام شود. چیزی که ممکنه نیاز به تایید دادگاه پیدا کنه حکم بر تایید اعلام فسخ قرارداد است.

کاربری ملک برابر مندرجات پرونده شهرداری، هر چه که باشد تعیین قیمت سازمان امور مالیاتی هم بر اساس انجام می شود. مهم نیست که ساخته شده باشد یا نشده باشد.

در شرکت های سهامی ،سرمایه ای که هر یک از شرکای شرکت برای تاسیس یا اداره شرکت به میان می آورد تقسیم می شود به سهام و هر سهم در حقیقت، بخشی از همان مبلغی است که شریک در هنگام تاسیس یا فعالیت شرکت به عنوان سرمایه به شرکت آورده است.

بله. چنانچه در قراردادی که پرداخت و جه از طریق چک انجام میشه شرط بشه که "چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردد معامله خود به خود فسخ است" به محض صدور گواهی عدم پرداخت چک به وسیله بانک، اون قرارداد به صورت خودکار فسخ میشه. حتی مهم هم نیست که دلیل پاس نشدن چک چی بوده.

درود بر شما. پایه نرخ مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس قیمتی است که کمیسیون ارزیابی قیمت املاک سازمان امور مالیاتی انجام می دهد. پیش از هر چیز بینید که ممیز مالیاتی شما محاسبه مالیات را بر اساس قیمت تعیین شده بوسیله این کمیسیون انجام داده یا فراتر از آن اقدام کرده. چون معمولا قیمت های کمیسیون ارزیابی املاک سازمان امور مالیاتی، قیمت های بالایی نیست.

مشاور حقوقی شرکت باید نسبت به مسائل مختلفی که یک شرکت معمولاً با آنها درگیر می شود همانند انعقاد قراردادها و دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد، مسائل مالیاتی، مسایل بانکی، مسایل و دعاوی استخدامی، مسایل بیمه ای و تامین اجتماعی، چک و اسناد تجاری و همچنین ارائه مشاوره حقوقی فوری و فی المجلس در این زمینه ها تسلط لازم را داشته باشد.

مبنای محاسبه سنوات، همه وجوه نقدی یا غیرنقدی است که کارگر دریافت می کنه که شامل این موارد میشه: 1_ مزد یا حقوق 2_ کمک عائله مندی 3_ هزینه های مسکن و خوار و بار و ایاب و ذهاب 4_ مزایای غیر نقدی 5_ پاداش افزایش تولید سود سالانه

درود بر شما. اطمینان از تشکیل پرونده مالیاتی برای واحد صنفی و عندالزوم دریافت کد اقتصادی را مدنظر داشته باشید.

داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین داوری، ابلاغ نماید.

در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی و خسارت تاخیر در پرداخت آن دادگاه های دادگستری، صلاحیت رسیدگی ندارند. اگر کارفرمایان به میزان حق بیمه وخسارت تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند باید اعتراضشون را به هیئت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بدهند

درود. حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است.

خیر. اقدام برای مطالبه وجه سفته تا پیش از مرحله اجرای حکم فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان اعتراض داشته باشند می بایست اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند

درود. محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد.

خیر. فعلا چک الکترونیکی در نظام بانکی ایران نداریم اما در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه سال 1397 تصویب شده پیش بینی گردیده است که بانک مرکزی ایران ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید صدور چک، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را برای بانکها صادر نماید.

نسبت به‌ اختلافاتی که اشخاص درباره مالکیت بر املاک ثبت نشده و فاقد سند دارند دادگاه های دادگستری، صلاحیت رسیدگی و حل و فصل اختلاف را دارند و در این موارد ، اداره ثبت اسناد و املاک ، صلاحیت تشخیص و تعیین مالک را ندارد

می تواند امضا نکند زیرا صاحب امضا مجاز در شرکت اختیار دارد که قبل از امضا چک و اسناد تعهد آور بررسی لازم را انجام دهد و اگر فرایند انجام کار و انجام آن معامله را قبول داشت سپس چک یا سند تعهد آور را امضا نماید.

بله. از جمله ارزش های درج محل انعقاد قرارداد در هنگام تنظیم قراردادها این است که ممکن است در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد مفید واقع شود.

۱- در سند وکالت ، اختیار تام و کامل خودتان جهت انجام هر نوع معامله نسبت به خودرو به هر شخص و حتی به خود و اختیار دریافت وجه معامله و تصرف در آن رو حتماً در سند وکالت بیارید.2- فورا پس از گرفتن چنین وکالتی، یه مبایعه نامه عادی تنظیم و امضا کنید و خودرو را وکالتا به خودتون بفروشید

بله. قانون صدور چک فقط دسته چک های جدید را مشمول محدودیت صدور چک در وجه حامل نموده و چک های قدیمی همچنان می تواند در وجه حامل صادر شود.

در انتخاب وکیل شرکت، بایستی بیش از هر چیز، به موضوع پرونده و نیاز خود، توجه ویژه داشته باشید. وکیل و مشاور حقوقی انتخاب کنید که نسبت به موضوع پرونده و متناسب با نیاز شما دارای تخصص و تجربه باشد. در عین حال توجه شما را به رهنمودهای کاملی که در سایت شخصی صادق رئیسی کیا در این باره آمده است و لینک آن را در ادامه می آوریم جلب می نماییم. https://www.raesikia.com/2095/

۱- نام کشورها ۲- نشان های نظامی کشورها ۳- پرچم کشورها ۴- نشان های ملی کشورها ۵- نام اختصاری کشورها همانند IRA و USA ۶- حروف اول نام ها یا نشان های رسمی یک کشور ۷- نام و نشان سازمان های بین المللی همانند نشان سازمان ملل متحد ۸- نام و نشان سازمان ها یا معاهدات جهانی همانند نام معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای 9-نام استان ها و شهرهای کشور ۱0- نام ها و نشان های غیراخلاقی و توهین آمیز و نژادپرستانه

ظهرنویسی چک های قدیمی برابر همان روش قبلی است و چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد به دیگری انتقال یابد.

بله. بطور کلی وکیل شرکت ، می تواند در مواردی که ممنوعیت قانونی از داوری در اختلافات و دعاوی شرکت ندارد اقدام به قبول داوری در دعاوی و اختلافات شرکت بنماید.

۱- از قبول چکهای مخدوش و خط خورده یا دارای مغایرت در تاریخ و مبلغ، خودداری نمایید. ۲- حتماً از شرکت یا موسسه بخواهید که صاحبان امضای مجاز شرکت، پشت چک را بعنوان ظهرنویس، امضا کنند و مهر شرکت هم درج شود. ۳- دقت کنید که درج مهر شرکت در پشت چک اگر بدون امضای صاحبان امضای مجاز شرکت باشد هیچگونه ارزش قانونی ندارد

از طریق ثبت در سامانه صدور یکپارچه صدور چک الکترونیکی (سامانه صیاد) ابتدا انتقال دهنده مشخصات انتقال گیرنده را وارد سامانه صیاد می کند و سپس انتقال گیرنده دریافت چک را تایید می کند و پس از تایید او انتقال چک قطعی می شود.

طبق دیدگاه غالب دکترین حقوقی،عرف بر لزوم جبران خسارات ناشی از نقض عهد در همه روابط قراردادی است.در نتیجه نیازی به شرط کردن لزوم جبران خسارات ناشی از عقد در تنظیم قرارداد ها نیست. مگر اینکه طرفین جبران خسارات غیر قابل پیش بینی ناشی از نقض عهد را بر عهده متعهد را قرار دهند؛که در این صورت این توافق قراردادی یا شرط خسارت توافقی را باید در قرارداد درج نمایند.

سهام عدالت را بابت بدهکاری افراد، اصولاً میشه توقیف کرد اما در نظر داشته باشید که چون سهام به صورت قسطی از طرف دولت به مردم داده شده و الان در وثیقه دولت هست تا قبل از خارج شدن سهام عدالت از وثیقه دولت، نمیشه سهام عدالت افراد را بابت بدهی آنها توقیف و بازداشت کرد. سود سهام عدالت ، البته در قبال بدهی افراد، قابل بازداشت و توقیف هست

در سامانه صیاد هنگامی یک چک صادر شده محسوب می شود که دریافت کننده چک از طریق سامانه صیاد تطبیق مندرجات چک دریافتی با اطلاعات وارد شده بوسیله صادر کننده چک را تایید نماید. که در اینصورت گفته می شود "ثبت نهایی چک" انجام شد.

خیر.مطابق قانون مدنی شرط عدم استحقاق زن به دریافت مهریه یا عدم مهر ،شرط باطل و نامشروعی است .در نتیجه استحقاق زن به دریافت مهر از نتایج قانونی نکاح دائم می باشد و طرفین تنها می توانند کم و کیف مهر را تعیین کنند.

خیر. اگر اختلافی بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، پیش بیاد صرف ارائه برگ تسویه حساب ، کافی نیست و هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار به صرف وجود برگه تسویه حساب، حکم به نفع کارفرما نخواهند داد بلکه کارفرما باید مستندات پرداخت مبلغ را نیز ارائه کند. مثلاً باید فیش واریز به حساب بانکی یا رسید چک پرداخت دستمزد را هم همراه با برگ تسویه‌حساب به هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف ارایه کند

استفاده از سامانه صیاد نیازمند ثبت نام نیست و هر شخصی که بخواهد چک دریافت کند می تواند از طریق سایت بانک مرکزی یا از طریق نصب برنامک های موبایلی یا از طریق مراجعه به بانک اقدام به استفاده از سامانه صیاد جهت استعلام وضعیت چک دریافتی بنماید.

در صورتی که در نکاح دائم برای زن مهرالمسمی تعیین نشده باشد،زن مستحق دریافت مهرالمتعه می شود. مهرالمتعه مقدار مالی است که با توجه به حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

چک سفید امضا بلحاظ حقوقی و بانکی، اصولا معتبر شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اصولا هر کس ، چک سفید امضا صادر می کند و به دیگری تحویل می دهد به این معنی است که عملاً به گیرنده چک ، وکالت داده تا از طرف او ، تاریخ و مبلغ چک را در چک بنویسد و برای وصول آن اقدام کند

از طریق مراجعه حضوری به بانک مربوطه. البته بانک مرکزی در تلاش است روش های دیگری مانند استعلام پیامکی و یا کدهای دستوری یا تلفن بانک و ... را در این زمینه در آینده فعال نماید.

تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نیست. زوجه می تواند تا تادیه ی آخرین قسط از اقساط مهریه حق حبس خود را اعمال نماید.

۱- دستگاه کارتخوان آنها، غیر فعال می شود. ۲- اگر از دستگاه کارتخوان خود استفاده نکنند دو درصد از فروش خود را جریمه خواهند شد.۳- عدم استفاده از دستگاه کارتخوان می تواند به معنی کتمان درآمد باشد و نتیجه آن جرایم مالیاتی سنگین شود (تا ۳۰ درصد درآمد کتمان شده)

بله. مقررات جدید صدور چک اعتبار چک های قدیمی را سلب نکرده است و اگر مشتری شما با دریافت چک های قدیمی مشکلی نداشته باشد شما می توانید از برگه های چک قدیمی خود استفاده نمایید.

خیر. با وجود اینکه در تمام انواع طلاق شرط داوری برای صدور رای طلاق از جانب دادگاه، یک تکلیف و ضرورت می باشد؛ ولی در طلاق توافقی مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده، اقدامات مراکز مشاوره جهت ایجاد سازش میان زوجین ،جایگزین ارجاع دعوای طلاق به داوری شده است.

طبق اصول حقوقی و قانون مدنی و ماده ۸۴ قانون کار، حد اقل سن کارگر ۱۸ سال تمام است، به ویژه در مشاغل و کارهایی که محیط و شرایط آنها دارای حساسیت جسمی و اخلاقی هست.

توصیه "آنی مشاور" این است که چک های قدیمی را دریافت نفرمایید زیرا امکان احراز موجودی حساب و احراز اعتبار صادر کننده آن وجود ندارد اگر به هر دلیل ناگزیر به دریافت چک های قدیمی هستید بهتر است ضمن احراز اعتبار شخص صادر کننده به روش های مقتضی چک صادره مورد ظهرنویسی افراد دیگر هم قرار بگیرد تا از جهت متعهدین پرداخت تقویت شود.

در صورت تعدد اقارب واجب النفقه ،اقارب در خط عمودی نزولی در دریافت نفقه مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود به عنوان مثال نفقه دهنده اگر پدر و پسر واجب النفقه داشته باشد پسر بر پدربزرگش در دریافت نفقه مقدم است.

اگر حقوق بازنشستگی بازنشسته متوفی به صورت اشتباهی به حساب او واریز گردد، دستگاه پرداخت کننده به محض اطلاع از فوت فرد بازنشسته بدون نیاز به کسب اجازه از وراث وی یا حکم قضایی می تواند وجوه واریزی اشتباه را از حساب متوفی برداشت نماید

در مقام دریافت ضمانت از افراد بین سفته و چک های جدید دریافت سفته بهتر است زیرا اقدام برای وصول آن سریع تر از اقدام روی چک های جدید خواهد بود. چک های جدید که به صورت ضمانتی صادر شود فقط سند عادی بشمار میرود و باید از طریق دادگاه حقوقی برای وصول آن اقدام کرد.

بله، می توان منفق را با مطالبه افراد واجب النفقه و به حکم دادگاه الزام به پرداخت نفقه نمود. مطلبق ماده 1205 قانون مدنی، در موارد غیبت منفق یا استنکاف منفق از پرداخت نفقه ،چنانچه الزام وی به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه از اموال غایب یا مستنکف که در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنها قرار دارد نفقه را بپردازد؛ و یا همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازد.

حوادثی که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود

بله. برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومین به دیه هم می توانند ادعای اعسار از پرداخت دیه را مطرح کنند.

مطابق قانون ایران صدور چک و سفته در وجه حامل مجاز می باشد اما صدور برات در وجه حامل ممنوع است.

1- انجام کارهای خطرناک 2- انجام کارهای سخت 3- انجام کارهای زیان آور 4- حمل بار بیش از حد مجاز، بدون استفاده از وسائل مکانیکی 5- استفاده از زنان در دوره مرخصی بارداری و زایمان

رسیدگی به این اشتباه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه است. اگر اداره ثبت اسناد و املاک این مشکل را حل نکرد باید درخواست طرح پرونده در هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک را نمود تا بر اساس رای هیات نظارت ثبت، مسأله حل شود.

انتقال سفته با ظهر نویسی با امضای ظهرنویس در پشت سند کفایت می کند و نیازی به مهر، درج تاریخ و نام منتقل الیه نیست.

1- در قرارداد شماره سفته و ضمانتی بودن آن ذکر شود 2- در خود سفته مشخصات گیرنده سفته درج شود (نه اینکه سفید امضاء داده شود) 3- ضمانتی بودن نیز در خود سفته ذکر گردد 4- ترجیحا زمان دادن سفته با شخصی دیگر بروید (ترجیحا دو نفر) که بعدا در صورت خودداری کارفرما از برگرداندن سفته ها بتوانید شکایت کیفری علیه ایشان به عنوان خیانت در امانت اقامه و اثبات کنید

چنین کاری از نظر مقررات، جرم است در حکم کلاهبرداری شناخته می شود

بله متفاوت هستند.ممکن است هر دو در زمان واحد بر عهده یک شخص واحد باشد یا اشخاص مختلف. به عنوان مثال تا وقتی پدر زنده است و توانایی انفاق دارد تکلیف دادن نفقه بر عهده اوست حتی اگه حضانت با مادر باشد.

اگر یکی از شرکا در مغازه یا محل کار، به هر دلیل و بهانه ای بخواهد با عوض کردن قفل یا هر گونه اقدام مشابه، مانع ورود شریک دیگر به محل کار شود بلحاظ قانونی مرتکب ممانعت از حق شده و شریک دیگر می‌تواند علیه او اقدام به طرح دعوای رفع ممانعت کند. دادگاه به این گونه دعاوی، خارج از نوبت و به صورت فوری رسیدگی می‌کند

با توجه به اینکه نقل و انتقال سند ملک را در زمان زنده بودن فروشنده انجام ندادید با فوت ایشان وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط شده و چون سند هنوز ملک بنام ورثه است اکنون که ورثه می خواهند سند را به شما منتقل کنند باید ابتدا مالیات بر ارث پرداخت شود و سپس انتقال سند بنام شما از طریق ورثه انجام گردد و در این مرحله نیز مالیات نقل و انتقال املاک باید پرداخت شود.

قاعدتا در صورت عدم رعایت شرایط صدور چک ، چک ناقص بوده و به همین دلیل باطل محسوب می شود و اعتباری ندارد. اما اگر بین صادرکننده و دارنده چک ،قرار یا توافقی مبنی بر تکمیل مندرجات چک وجود داشته باشد و دارنده مطابق همان توافق و در حدود آن،چک را تکمیل کند چنین تکمیلی صحیح است و به چک اعتبار می بخشد.

اگر دارنده چک، همزمان با اینکه اعلان فقدان چک می کند وجه آن را نیز مطالبه کند، بانک می تواند برای پرداخت وجه چک مفقود شده پس از طی شرایط لازم و دریافت وثیقه معتبر و کافی، اقدام کند. رفع تامین و آزادسازی وثیقه دارنده چک نیز مشروط به ارائه حکم قضایی مبنی بر بطلان چک گم شده خواهد بود.

قت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

در شرکت تضامنی برای انتقال سهم یکی از شرکا به دیگری رضایت تمام شرکا ضرورت قانونی دارد و در این مورد شرکای تضامنی به اتفاق آرا تصمیم گیری می کنند.

مالکین دو ملک مجاور (دو ملکی که هم مرز هستند) می توانند به منظور بهبود وضع املاک خود با تنظیم صورتجلسه و طی سند رسمی با پرداخت حقوق و عوارض مربوطه ، قسمت های جزئی از املاک خود را مبادله نمایند

پایه نرخ مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس قیمتی است که کمیسیون ارزیابی قیمت املاک سازمان امور مالیاتی انجام می دهد. پیش از هر چیز بینید که ممیز مالیاتی شما محاسبه مالیات را بر اساس قیمت تعیین شده بوسیله این کمیسیون انجام داده یا فراتر از آن اقدام کرده. چون معمولا قیمت های کمیسیون ارزیابی املاک سازمان امور مالیاتی، قیمت های بالایی نیست

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن و نه در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد.منظور از محل ، وجه نقد است و اعتبارات و اسناد نمی توانند به عنوان محل محسوب شوند.

null

اطمینان از تشکیل پرونده مالیاتی برای واحد صنفی و عندالزوم دریافت کد اقتصادی را مدنظر داشته باشید.

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود با موافقت اکثریت شرکایی که سه چهارم سرمایه شرکت را نیز داشته باشند و با تنظیم سند رسمی، صورت می گیرد.

بله. بانک مرکزی فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده را تهیه و به همه بانک های کشور ابلاغ می کند.

حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد؛ علی الاصول ورشکستگی هر یک بر دیگری تاثیری ندارد مگر اینکه هر کدام خود تاجر بوده و حکم ورشکستگی هر کدام جداگانه صادر شده باشد.

مشتری تقاضای خود را به كالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده يا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود كه در صورت فراهم نمودن بانك، آن را از بانك خریداری كند. بانك نیز با بررسی تقاضا، كالای مورد نظر را خریداری كرده، با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد

مدیر عامل شرکت سمتی مباشرتی دارد؛مدیر عامل حق ندارد وظایف خود را از طریق دیگران به انجام برساند لذا اصولا مدیر عامل حق توکیل به غیر را ندارد مگر اینکه در اساسنامه شرکت حق توکیل به وی داده شده باشد.

کالا بوسیله بانک برای مشتری تهیه می شود و در قالب قرارداد اجاره به مشتری تحویل می گردد و مستاجر در پايان مدت اجاره پس از پرداخت اقساط اجاره کالا، مالک آن می شود.

صرف فعالیت شما در فضای مجازی با نام و نام خانوادگی محمد باهری که بخشی از نام و نام خانوادگی شناسنامه ای و واقعی شماست جعل عنوان و جرم شناخته نمی شود.

تحدید اختیارات مدیر شرکت تضامنی ممکن است از طریق اساسنامه شرکت و یا توافق جداگانه صورت گیرد. محدود کردن اختیارات مدیر شرکت تنها در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر است که در اساسنامه شرکت، درج شده باشد در غیر این صورت فقط در رابطه ی مدیر با شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث، معتبر نیست.

خرید دین، یکی از انواع قراردادهای بانکی است که به موجب آن بدهی مدت‌دار فرد بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی بدهی به صورت نقدی بوسیله بانک یا شخص ثالث از وی خریداری می‌شود،

ارزش روز انتقال سهام به ورثه، مبنای محاسبه مالیات بر ارث درباره سهام است.

مدیر عامل که یکی از اعضای اداره کننده امور شرکت تعاونی است باید مطابق ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد واجد شرایط زیر باشد: 1.تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2.ایمان و تعهد عملی به اسلام. 3.دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با تعاونی. 4.عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 5.عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم ضد امنیت و جعل اسناد. 6.عدم سابقه محکومیت ارتشاء،اختلاس،کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس ،تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ،ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

مرابحه یک نوع قرارداد بانکی هست که بانک، قیمت تمام‌شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و آن را با در نظر گرفتن مبلغ یا درصدی به عنوان سود به مشتری (تسهیلات گیرنده) می فروشد.

اگر بین شما و مشتری و بین شما و کارخانه دار ، هیچ گونه قرارداد و تعهدی که آنها را ملزم به رعایت حق شما (تحت عنوان حق بازاریابی یا عناوین دیگر همانند واسطه‌گری و دلالی و...) کرده باشد منعقد نکرده باشید کار خاصی از دیدگاه قانونی نخواهید توانست انجام دهید.

هیات مدیره شرکت تعاونی مکلف است فردی را از بین اعضای شرکت تعاونی و یا خارج از آن ،برای مدت 2 سال به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید.

خیار یک نوع حق قانونی یا حق قراردادی است که به موجب آن هر دو طرف قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می‌توانند قرارداد یا معامله را فسخ کنند و به هم بزنند.

بهتر است با کارخانه‌دار مذاکره کنید و ضمن یادآوری توان خود در شناسایی و جذب مشتری و وقت و هزینه ای که در این زمینه کرده اید و می کنید ایشان را برای انعقاد یک قرارداد که حق شما هم در آن لحاظ و رعایت شود قانع کنید

مطابق مواد 142 و 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات مدیره شرکت سهامی در برابر هرگونه قصور و سهل انگاری خود و دیگر اعضاء که منجر به ورود خسارت به شرکت شود منفردا و مشترکا در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث، مسئول هستند.

غبن یعنی مغبون و زیان دیده شدن بر اثر نیرنگ و فریفتن و کسی که در معامله بر اثر غبن و فریب، زیان شدید کرده باشد می تواند به محض اینکه متوجه شد که مغبون شده است قرارداد را بهم بزنه و فسخ کند. به این اختیار می گویند خیار غبن.

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین نسبت به اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

هر یک از مدیران شرکت سهامی باید مقدار سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند. این تعداد سهام نباید از مقدار سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد. سهام وثیقه در واقع تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران ،منفردا و مشترکا به شرکت وارد شود. این سهام مزبور سهام بانام بوده و غیر قابل انتقال می باشد.

خیر. وثیقه قابل تجزیه نیست بدین معنی که تا تمام بدهی پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد.

اگر در اساسنامه شرکت این وضعیت پیش بینی شده باشد بله

قرارداد در لغت مترادف با عقد و پیمان است. و پیمان را به معنای عهد و قرارداد و معاهده و میثاق تعیین کرده اند. در اصطلاح حقوقی نیز قرارداد یا پیمان ، به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند.

باید اجاره بها را در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می شود واریز نماید و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی بود یا اجاره نامه ای در بین نبود آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند و دفترخانه هم ظرف ۱۰ روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند تا برای دریافت وجه پرداخت شده توسط مستأجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

اصولا برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث ، نیازی به حضور همه وراث نیست. اگر در این مورد ، مامور مالیاتی مشکل ایجاد کرده می توانید با سلسله مراتب ایشان صحبت کنید تا مشکل برطرف شود

مطابق ماده 112 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که بر اثر فوت یک یا چند نفر از مدیران ، تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل تعیین شده در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی ، جای آنها را خواهند گرفت.

مبلغ اجاره به میزانی خواهد بود که طرفین عملا به آن راضی شده اند و در عمل آن را پرداخت می کنند.

بله. قانونا منعی برای فروش چنین آپارتمانی وجود ندارد. اشکال نداشتن پایانکار در فروش این آپارتمان نیست بلکه در انتقال سند رسمی آن است. برای رفع این اشکال از شهرداری، درخواست صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی کنید تا فرایند مربوط به گواهی پایانکار هم طی شود.

در اکثر نظام های حقوقی کشور ها تقریبا این توافق وجود دارد که طرفین قرارداد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد خود را دارند.لذا در حقوق قراردادی اکثر کشورها در تعیین قانون حاکم بر قراردادها اصل بر توافق طرفین قرارداد است. اما در حقوق ایران قرارداد تابع قانون محل انعقاد عقد می باشد مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

با توافق طرفین قرارداد بله و بدون توافق آنها خیر.

اصولاً خیر‌. علیه مدیران شرکت در فرضی می‌توان نسبت به بدهی شرکت، طرح ادعا نمود که مدیران آن شرکت با توافق خود یا بنا به الزامات قانونی (همانند ماده ۱۹ قانون صدور چک یا دیگر مسئولیت های تضامنی) ضامن بدهی ها و تعهدات شرکت شده باشند یا با حکم مرجع قضایی مسئولیت شخصی آنان در ورود خسارت، اثبات شده باشد.

از جمله شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی می توان به ، داشتن اهلیت ،سهامدار شرکت بودن و نداشتن محرومیت ها و ممنوعیت های قانونی اشاره کرد. همچنین اعضای هیات مدیره می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که در این صورت باید یک نفر به عنوان نماینده شخص حقوقی جهت انجام وظایف مدیریتی معرفی شود.

در صورتی که از تاریخ قرارداد اجاره یا از تاریخ حکم قطعی دادگاه (درخصوص تعیین یا تعدیل اجاره بها) یا از تاریخ آخرین توافق او با موجر سه سال تمام گذشته باشد.

بله. ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران بیان کرده که اگر کسی تعهد کند که از انجام کاری ، خودداری نماید و از این تعهد خود، سرپیچی و تخلف نماید مسئول جبران خساراتی است که به طرف مقابل وارد شده است

برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد. و در صورت تساوی ، دسته ای که رئیس هیات مدیره خود جزء آن است ، تفوق می یابد . مگر اینکه در خصوص نصاب رای گیری در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

خیر. تا زمانی که مدت قرارداد اجاره به پایان نرسیده باشد مالک چنین حقی ندارد مگر آنکه طرفین، در قرارداد اجاره چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته باشند.

اصولاً بله. برابر قانون مدنی ایران اگر کسی در جریان یک معامله به نفع اشخاص دیگر، تعهد به پرداخت مبلغی بکند قانونا ملزم به پرداخت آن است و اشخاص ذینفع می توانند الزام او را به پرداخت آن مبلغ از دادگاه درخواست کنند.

طلبکاری که به موقع اعلام طلب نکرده است نسبت به عملیات، تشخیص ها و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن او به عمل آمده، حق اعتراض ندارد و تنها می تواند با اعلام طلب خود در تقسیماتی که ممکن است بعدا به عمل آید جزء غرما محسوب شود.

دادگاه از نظر کارشناس استفاده می کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره بها را تعدیل می کند و حکم دادگاه درباره تعدیل اجاره بها قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

می توانید استناد کنید ولی تشخیص اینکه کرونا واقعاً باعث تاخیر در انجام تعهد شده یا خیر و اینکه کرونا واقعاً قوه قهریه و فورس ماژور هست یا خیر با دادگاه خواهد بود که معمولاً دادگاه های ایران آن را به راحتی نمی پذیرند.

برادر تحت هیچ شرایطی تکلیفی به دادن نفقه به خواهر خویش را ندارد.در روابط بین اقارب ، فقط اقارب در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق هستند.

به دادگاه محل وقوع مال مورد اجاره

خیر. چنین شرطی درست نیست. هر مالکی حق انجام تصرفات و اقدامات قانونی روی مال و ملک خود را دارد از جمله حق فروش آنها را. حتی خود مالک نمی تواند حق اعمال مالکیت و حقوق مالکانه را بطور کلی از خود سلب کند

شرکت سهامی ممکن است در اثر ورشکستگی، انقضای مدت شرکت،صدور حکم قطعی دادگاه،انجام موضوع شرکت یا غیرممکن بودن انجام آن ویا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، منحل شود.

خیر. مگر آنکه مالک کتبا و با یک مدرک و سند امضا شده و با اشاره دقیق به شماره حساب و نام فرد دیگر از مستاجر بخواهد که مبلغ اجاره را به آن حساب واریز کند. پیش از قبول این اقدام با یک کارشناس یا وکیل متخصص در مسایل اجاره و سرقفلی مشورت کنید.

اگر معرفی داور به طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی با ذکر نام و اخذ قبولی او انجام داده باشید و نپذیرفته یا پاسخ نداده باشد باید از دادگاه، درخواست تعیین داور کنید.

رئیس هیات مدیره توسط هیات مدیره انتخاب می شود. و از اعضای خود هیات مدیره می باشد. و حتما باید شخص حقیقی باشد مدت ریاست او نیز نباید بیش از مدت عضویت وی در هیات مدیره باشد.

چنانچه قرارداد اجاره ملک مسکونی متناسب با قانون اجاره 1376 تنظیم و یا تمدید گردیده است درخواست تخلیه باید از طریق شورای حل اختلاف انجام شود.

زیرا داوری در مقایسه با دادگاه، مزایای ویژه ای دارد که از جمله می توان به قابلیت اجرای بین المللی آراء داوری، محرمانه بودن فرایند داوری، تخصصی بودن رسیدگی در داوری، قطعی بودن آراء داوری، انعطاف در جریان رسیدگی داوری، هزینه های پایین تر و سرعت بالای رسیدگی در داوری اشاره نمود.

رای صادره توسط داوری که صلاحیت داوری نداشته و خارج از صلاحیت خود و یا خارج از مفاد قرارداد رای صادر کرده است فاقد اعتبار و قابل ابطال می باشد.در صورت احراز این مورد ،باید داور دیگری جایگزین گردد و رسیدگی داوری تجدید شود.

به قرارداد فیمابین خودتان با فروشنده توجه کنید. اگر درباره کسر و اضافه مساحت و چگونگی محاسبه قیمت آن در قرارداد، روش یا شرایطی پیش بینی شده باشد باید برابر همان روش و شرایط عمل شود.

اگر شخصی که بر اساس رای داور، محکوم شده است با اراده و تمایل خود رای داور را اجرا ننمود می توان از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمود و از طریق اجرای احکام دادگاه، رای داور را اجرا کرد.

در صورت مفقود کردن دفاتر تجاری توسط تاجر ورشکسته ،به موجب حکم دادگاه ورشکستگی به تقلب او اعلان خواهد شد.

به اداره ثبت اسناد مربوطه مراجعه و با تسلیم یک کپی از سند، طی اعلام کتبی، آنها را مطلع کنید که اصل سند، نزد شماست و متذکر شوید که المثنی نباید صادر شود. زیرا سند مفقود نشده است.

اگر طرفین در قرارداد داوری یا در شرط داوری به گونه ای صریح یا ضمنی، چنین صلاحیت و اختیاری را به داور داده باشند داور می تواند قرارداد و توافقات طرفین را در مواقع ابهام و اختلاف، با رعایت اصول و موازین حقوقی، تفسیر نماید.

دفتر دارایی دفتری است که در آن صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول تاجر و دیون و مطالبات سال گذشته تاجر در آن ثبت و امضاء می شود. زمان تنظیم دفتر دارایی هر ساله و تا پانزدهم فروردین سال بعد است و جایگزین کنونی آن ترازنامه است.

از تاريخ طلاق چهار ماه و ده روز

یقینا داور را به درستی انتخاب کنید و آن داور در موضوع قرارداد یا موضوع اختلاف، تخصص و بیطرفی داشته باشد از دادگاه بهتر خواهد بود. البته موضوعی که می خواهید برای آن داور انتخاب کنید باید داوری پذیر باشد یعنی این که قانون، داوری در آن مورد را ممنوع نکرده باشد مثلاً داوری در ورشکستگی ممنوع است.

ثبت شرکت های تجاری در حقوق ایران الزامی است. اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

رویه قضایی در دادگاه های ایران به این گونه است که آرای طلاق صادره از دادگاه های بیگانه را معتبر نمی شناسند و بايد دادخواست طلاق در دادگاه های ايران مطرح شود.

انتخاب داور هم به لحاظ کاهش هزینه های دادرسی و هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و کاهش اتلاف وقت بر طرح دعوا در مراجع قضایی، برتری دارد.

مالیات بر ارث از نوع مالیات بر دارایی است.در صورتی که پس از فوت شخصی ، مالی از او به وارثان برسد ،این دارایی مشمول پرداخت مالیات می گردد. وراث یا نماینده قانونی آنها موظف هستند ظرف 6 ماه از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

برابر قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد .

اگر مرتبط با حقوق و روابط کار باشد خیر. زیرا قانون کار از قواعد آمره است و حل اختلافات ناشی از روابط کار، صرفاً در صلاحیت هیات های حل اختلاف و تشخیص مندرج در قانون کار است.

تصفیه عادی طریق معمول و عادی تصفیه است که شامل آگهی دعوت از بستانکاران، تشخیص مطالبات، فروش اموال از طریق مزایده، تقسیم حاصل فروش میان طلبکاران و نهایتا ختم ورشکستگی می باشد.

مرد می تواند به دفتر طلاق مراجعه كند و صيغة طلاق را جاری نماید و دفتر رسمی طلاق، انجام طلاق را به زن ابلاغ خواهد كرد .

بله. این حق طرفین اختلاف است که برای چگونگی انجام داوری، روشی را در نظر بگیرند و داور را ملزم کند که برابر همان روش، داوری کند. البته روش آنها نباید مغایر با شرع و قوانین دستوری و نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور باشد.

تصفیه اختصاری زمانی پیش می آید که دارایی تاجر فقط محدود به مستثنیات دین باشد که اگر بستانکاران ظرف ده روز از انتشار آگهی درخواست اجرای تصفیه عادی را ننمایند و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی پایان می یابد.و حالت دوم وقتی است که دارایی تاجر از مستثنیات دین بیشتر است ولی برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی نیست.

زن حق طلاق دارد. در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و عدم امكان اجبار مرد به پرداخت نفقه و نيز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن حق درخوست طلاق خواهد داشت.

خیر. داور باید فردی غیر از طرفین معامله و اختلاف باشد

تمامی تصمیم گیری ها در شرکت تضامنی به اتفاق آرا صورت می گیرد.

بله. زن می تواند از سوی شوهرش برای طلاق دادن خود وكيل و حتی وكيل در توكيل باشد.

بله. حق سرقفلی نیز از جمله دارایی های متوفی است که به ارث می رسد و به آن مالیات بر ارث تعلق می گیرد.

تقویم نکردن یا عدم تصریح میزان تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در اساسنامه ،سبب بطلان است. و تقویم غیر واقعی آورده های غیر نقدی ، برای شرکایی که در تقویم مشارکت داشته اند ،در مقابل ثالث مبنی بر پرداخت تفاوت قیمت واقعی و قیمت تقویم شده، مسئولیت تضامنی ایجاد می شود.

بله. البته نه به صورت خیلی گسترده بلکه بطور محدود با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.

ملاک محاسبه مالیات بر ارث سرقفلی بر مبنای ارزش روز نقل و انتقال سرقفلی به ورثه است. (برابر ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم)

مجمع عمومی عادی در شرکت ها،صلاحیت بررسی کلیه امور شرکت را دارد به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و یا موسس است.

بله. در امور حقوقی تا زمانی که دادبرده (شحصی که حکم به نفعش صادر شده) کتبا درخواست اجرای حکم صادره را نکند دادگاه بخودی خود هیچ اقدامی برای اجرای حکم نخواهد کرد.

پایه و ماخذ محاسبه مالیات ارث، نسب به حق سرقفلی، سه و نیم درصد ارزش روز آن در تاریخ نقل و انتقال آن برای وارثان طبقه اول است. برای وراث طبقه دوم، دو برابر یعنی ۷ درصد و برای وراث طبقه سوم، چهار برابر یعنی ۱۴ درصد ارزش روز سرقفلی در زمان انتقال به ورثه خواهد بود.

دفاتر تجاری تاجر بر تاجر دیگر در صورتی که دعوا ناشی از معاملات تجارتی باشد و دفاتر منطبق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد به نفع تاجر قابلیت استناد دارند.

خیر. اگر دادباخته (محکوم علیه) به تحویل یک مال معین (همانند خودرو سمند) محکوم شده باشد همان مال از اموال دادباخته (محکوم علیه) گرفته می‌شود.

اولین اقدام ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است. همراه با این درخواست باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به ارث را هم به اداره امور مالیاتی مربوطه بدهند و طی آن همه اموال بجامانده از متوفی را بنویسند.

در صورتی می توان پرداخت چک تضمین شده و چک مسافرتی را متوقف کرد که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

اگر دادباخته (محکوم علیه) نخواهد یا نتواند بدهی خود را بپردازد به درخواست دادبرده (کسی که حکم به نفع او صادر شده) تا زمانی که بدهی را پرداخت ننماید یا اعسارش (ناتوانی از پرداخت دین) پذیرفته نشود یا تا زمانی که نتواند رضایت طرف مقابل خود را بدست بیاره زندانی می‌شود.

بله. سهام فرد متوفی در شرکت ها نیز بخشی از اموال مشمول مالیات بر ارث، شناخته می شود و باید در اظهارنامه مالیات بر ارث (در لیست اموال بجا مانده از متوفی) نوشته شود تا در محاسبه مالیات بر ارث، لحاظ گردد

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می توانند با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل گردیده ، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند.دستور دهنده باید ظرف یک هفته ، گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضایی را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت به تقاضای دارنده ، وجه چک پرداخت می شود.

بله. اگر شخص محکوم ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه با ارائه‌ صورت اموالی که دارد ادعای اعسار کند زندانی نمی‌شود مگر اینکه ادعای اعسار او بطور قطعی بوسیله دادگاه رد شود.

نرخ مالیات بر سهام و سهم الشرکه برای شرکت های غیر بورسی که متوفی در آنها سهامدار و شریک بوده است ۶ درصد ارزش اسمی آنهاست و هنگام تقسیم و واگذاری سهام به‌جامانده بین ورثه محاسبه و دریافت می شود.

شرکت سهامی از تاریخ تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عمومی موسسین و اعلام قبولی سمت ها توسط مدیران و بازرسان تشکیل شده محسوب می شود.

مُعسر به شخصی گفته می‌شود که محکوم به پرداخت مال یا مبلغی شده است و هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن بدهی خود را بپردازد.

مالیات بر ارث نسبت به سهام متوفا در شرکت های بورسی ۷۵ صدم درصد ارزش فروش آن سهام در روز انتقال آن به ورثه است.

اصولا رویه اجرای رای داوری در حقوق ایران به این صورت است که محکوم علیه رای، که مقیم ایران است ظرف 20 روز و محکوم علیه مقیم خارج از کشور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ ، به اختیار خود رای داور را اجرا می نماید.در صورت عدم اجرای اختیاری رای داوری، موضوع تابع قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای اجباری رای علیه او امکان پذیر می باشد.

مدعی اعسار باید شهادت‌نامه‌ کتبی حداقل دو شاهد و فهرست همه اموالش را پیوست دادخواست اعسار خود کند. اگر طرف مقابل نتواند توانایی مالی مدعی اعسار را ثابت کند اون وقت مدعی اعسار میتونه با سوگندخوردن اعسار خودش را ثابت کنه.

خیر. عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیات بر ارث، جریمه مالیاتی ندارد ولی موجب می شود که هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق شده متوفی قابل کسر از ماترک نشود و مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار نگیرد.

بله. بدهکاری که پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد تا از زیر بار پرداخت دین شانه خالی کند مجرم است.

ظرف مدت یک سال از تاریخ مرگ متوفا

گواهی پایان کار ساختمان مقدمه‌ای برای گرفتن صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و لازمه تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار شهردرای صادر نشود، امکان دریافت سند وجود ندارد.

بله. بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم ایران بیان داشته که تصویر برابر اصل شده آخرین وصیت نامه متوفی باید به اداره امور مالیاتی تحویل داده شود.

در دادگاهی که ملک مشاع در حوزه آن دادگاه واقع شده است.

سه درصد کل وجوه حساب بانکی متوفا در بانک‌ها و موسسات غیربانکی مجاز و ۱۰ درصد کل وجوه حساب در موسسات غیرمجاز، بعنوان مالیات بر ارث در نظر گرفته می شود.

بله. دستیار داور فقط در امور اداری در محدوده ای که داور از او می خواهد به داور کمک می کند و حق دخالت در رای داور یا اظهارنظر و اقدام در مقام داور را ندارد.

کسی که اخذ گواهی پایان کار، قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد خودداری می‌نماید. این شخص می‌تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده‌ ملک و یا سازنده ملک باشد. اگر متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جز خواندگان قرار دهید.

وکالت نامه با فوت وکیل یا موکل از درجه اعتبار ساقط میشود ثانیا اگر وکالت نامه همچنان معتبر باشد و وکیل، اختیار اقدام برای دریافت سند را داشته باشد بدون نیاز به حضور موکل هم میتواند اقدام به دریافت سند برای موکل و به نام موکل بنماید.

رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز (که مجازاتش حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد) در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

دادگاه محل اقامتِ خوانده، صلاحیت دارد یعنی دادگاه محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد

اصولاً خیر. شان و صلاحیت دولت ، به عنوان قوه مجریه ، انجام داوری در اختلافات اشخاص بخش های خصوصی و تعاونی نیست.

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی

بله قطعا قابل مطالبه هست باید مراحل انتقال سند مالکیت را شروع کنید

در مرحله نخست ابلاغ اظهار نامه به شوهر مبنی بر مطالبه مهریه، در مرحله دوم اقدام برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد یا از طریق دادگاه‌.

درخواست صدور حکم بطلان عقد از دادگاه خانواده

بله. با این تفاوت که زن باید ابتدا ثابت کند که شوهرش توان پرداخت مهریه بیش از 110 سکه را دارد. برای مطالبه مهریه تا 110 سکه نیازی به اثبات توانایی وهر برای پرداخت مهریه نیست.

اگر شما ازطرف شخصی که زیر صورتجلسه را امضا کرده وکالت در امضای اوراق داشته باشید می توانید در اداره ثبت شرکتها به وکالت از موکل اقدامات قانونی انجام دهید .

یعنی هر زمان که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد خواهد پرداخت. زمانی که زن ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه تعیین شده را دارد شوهر ملزم به پرداخت مهریه خواهد شد.

مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید شده و بنابراین تولید کنندگانی که در زمینه کشاورزی، شیلات استخراج معادن صنعت، ساختمان، تامین برق و آب و گاز، زیر دو میلیارد تومان وام بانکی گرفته باشند اگر اصل بدهی خود را نقداً تسویه کنند 6% جریمه تاخیر آنها بخشیده می شود و نرخ تسهیلات بانکی به صورت ساده بر مبنای قرارداد اولیه برای انها محاسبه می شود.

در مواردی که شوهر توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و از دادگاه درخواست اعسار و قسط بندی مهریه (تقسیط مهریه) را بنماید.

نسبت به اعتراض شخص ثالث راجع به عملیات اجرایی مالیاتی بله.

بله. سفته به عنوان سند عادی، دلیل بر بستانکاری است و از طریق دادگاه قابل مطالبه می باشد.

اگر همسر دیگری نداشته باشد تا یک چهارم حقوق.

اگر فیش ها و اسناد واریز اقساط را به دادگاه ارائه کنید دادگاه فقط نسبت به اقساط باقیمانده و جریمه تاخیر، علیه شما حکم صادر می کند.

1- اشخاص صغیر كه فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند 2- دیوانگان و اشخاصی که پس از 18 سالگی هم رشد عقلی پیدا نکردند و سرپرست خاصی ندارند 3- اشخاصی که پس از 18 سالگی عاقل و رشید بوده اند ولی به دلیلی، عقل خود را از دست داده اند

بله. هر مقدار از اقساط بانک که تاکنون بوسیله شما پرداخت شده در حقیقت بخشی از بدهی مدیون اصلی به بانک بوده است و شما به‌ عنوان ضامن، آن را پرداخت کرده اید نه به عنوان بدهکار و مدیون اصلی. بنابراین می توانید به مدیون اصلی مراجعه کنید و مقدار پرداخت شده اقساط را از او مطالبه کنید

بله. حضانت به اداره کردن کودک از جنبه تربیتی و عاطفی باز می گردد و قیمومیت به اداره کردن امور کودک از جنبه نگهداری و رسیدگی به اموال و دارایی های کودک مربوط می شود.

بله. بانک می تواند برابر قراردادی که ضامن آن را امضا کرده یا بر اساس اسناد ضمانتی که ضامن مستقلاً به بانک داده است برای وصول طلب خود درباره وام ، اقدامات قانونی علیه ضامن را نیز انجام دهد. ضمانتی بودن چک ضامن، مانع اقدام بانک برای وصول اقساط معوقه از بدهکار اصلی یا ضامن نمی باشد.

1- پدر و مادر و بستگانی که با کودک در یک مکان زندگی می کنند و متوجه نیاز کودک به قیم می شوند 2- دادستان 3- دادگاه خانواده

خیر. فک رهن از سند باید به درخواست وام گیرنده انجام شود و انتقال سند فک رهن شده بنام اشخاص دیگر، فقط با رضایت مالک و صاحب سند ممکن است.

چک ضمانت را تنها در صورتی می توان وصول کرد که صادرکننده چک بر خلاف تعهد و ضمانتی که کرده عمل نموده و نقض تعهد کرده باشد.

بله. برابر قرارداد و شرايط حساب سپرده و قرارداد وام كه به امضاء وام گیرنده و ضامن رسیده بانک مجاز به انجام این کار است البته بانک باید ابتدا برای دریافت اقساط معوقه وام به وام گیرنده که متعهد اصلی است مراجعه کند و در صورت عدم حصول نتيجه از حساب ضامن برداشت نماید.

در یکی از این محل ها 1- در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک 2- در دادگاه محل انعقاد قرارداد مرتبط با چک 3- در دادگاه محل انجام تعهد مرتبط با چک 4- در دادگاه محل بانک صادرکننده دسته چک

خیر. اصولاً صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده (خوانده دعوا) مستلزم صدور حکم مبنی بر لزوم پرداخت مابقی مبلغ معامله از جانب خریدار (خواهان دعوا) است.

بله. پیامک ارسالی از سامانه قوه قضاییه مبنی بر تایید ثبت شکایت یا دادخواست، یک نوع سند الکترونیکی معتبر بوده و همانند رسید کاغذی طرح دعوا می باشد.

نظارت بر اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وظیفه اصلی واحد مبارزه با پولشویی است و می تواند معاملات و فعالیت های آن اداره یا سازمان را در جهت جلوگیری از پولشویی تحت نظارت قرار دهد.

اگر بتوانید اعسار و ناتوانی مالی خود از پرداخت اقساط مهریه را در دادگاه اثبات کنید زندانی نخواهید شد.

بطور کلی خیر. زیرا تا جرم کسی اثبات نشده باشد نمی توان او را از حقوق اجتماعی محروم نمود. اما طبق تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی دستگاه های دولتی که مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند می توانند از ارائه خدمات به اشخاصی که به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی خود را در معرض اتهام پولشویی قرارداده اند خود داریی نمایند.

بله. طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد در هر زمانی می توانند با توافق هم داور تعیین نمایند.

خیر. اموال شرکت، مستقل از اموال صاحبان سهام است و نمی توان آن را بابت بدهی صاحبان سهام بازداشت کرد.

بله. بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی جامعه حسابدران رسمی ایران را نیز به عنوان یکی از دستگاه های مرتبط با اجرای مقررات مبارزه با پولشویی معرفی کرده است بنابراین جامعه حسابداران رسمی ایران باید در مورد مبارزه با پولشویی نظارت های لازم را بر اعضای خود و نیز درباره فعالیت های خود اعمال نماید.

برابر ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، دستمزد وکیل در این باره، حداقل برابر با ده درصد خواسته شما یعنی ده درصد از مبلغ مهریه خواهد بود (مهریه ای که مطالبه شود)

اصولا جرم پولشویی یک جرم دو بخشی است ابتدا جرمی انجام می شود که از محل آن اموال نامشروعی بدست می آید و سپس اقداماتی ظاهراً قانونی انجام می شود تا اموال و وجوه نامشروع بدست آمده از آن جرم تطهیر، شده و اموال قانونی معرفی شود. بنابراین به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع بدست آمده جرم منشاء گفته می شود.

اگر در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) ثبت نام کرده باشید بله. و اگر نشانی شما را نداشته باشد می تواند نشانی پدر شما یا هر نشانی دیگری را در دادخواست یا دعوا مطرح کنه.

بله. معامله ای که به هر ترتیبی مشخص شود صوری و ظاهری است می تواند مصداق جرم پولشویی باشد.

بله. می تواند برای سرزدن از زندگی مشترک (نشوز) دعوای الزام به تمکین مطرح کند و درباره فرزند نیز چون بدون رضایت ولی قهری او را همراه خود برده اید مسئول خواهید بود.

بله. برابر بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اگر کسی وجوه و اموال بدست آمده از جرم شخص دیگری را آگاهانه یا با آگاهی از مجرمانه بودن تحصیل مال نگهداری کند مرتکب جرم پولشویی شده است.

با رعایت مواد 59 و 60 قانون کار در موارد خاص. کارفرما باید حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار اضافی، مراتب را به اداره کار اطلاع دهد تا اداره کار، ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید.

بله. برابر مقررات قانون تجارات و قانون مبارزه با پولشویی و برخی دیگر از قوانین کشور اگر بازرس قانونی شرکت در جریان انجام وظایف قانونی خود باشد متوجه وقوع جرایم مالی، مالیاتی و پولشویی شود باید آن را به دادستان گزارش نماید.

بله. اضافه کار حتی اگر در منزل باشد و حتی اگر در تعطیلات رسمی باشد (به جز نوبت کاری) مشمول مقررات اضافه کار ، شناخته می شود.

خیر. انجام معاملات کلان به خودی خود به معنی پولشویی نیست اما با توجه به اینکه فرمودید این شخص سابقه معاملات کلان نداشته است اکنون که به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی، معاملات آن معامله مشکوک شناخته می شود و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

برای کار در روز جمعه، کارگر محق به دریافت ۴۰ درصد اضافه بر مزد است و اگر نوبت کاری وی با تعطیل رسمی مصادف شود محق به دریافت دستمزد کار انجام‌شده به صورت اضافه‌کار است.

بله. برابر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی شرکتی که بیش از 5 درصد سهام آن متعلق به کارمند دولت باشد مجاز به انجام معامله با اشخاص دولتی نیست و اگر مدیران این شرکت قانون یاد شده را رعایت نکنند برایشان جرم بشمار می رود.

بله. اگر بخواهیم سفته را به عنوان یک سند تجاری، برابر قانون تجارت، وصول کنیم نیاز هست که حتماً سفته را واخواست کنیم.

بله. الان هم می توانید پیگیر باشید.

بله. برابر ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ارائه عمدی گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی صاحبان سهام بوسیله بازرس قانونی شرکت سهامی جرم است و از 3 ماه تا 2 سال زندانی دارد.

مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند . گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود. گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.

برابر ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی اصل اموال بدست آمده از پولشویی و منافع و عواید آن به نفع دولت مصادره می شود.

کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

خیر. دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی از شرایط الزامی داور نیست. برابر مقررات کنونی ایران، طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد می توانند هرشخص بالای 18 سال که توانایی علمی و تجربی برای درک مسئله مورد اختلاف و حل آن را داشته باشد به عنوان داور انتخاب کنند ولو آنکه به خدمت سربازی نرفته یا کارت پایان خدمت نداشته باشد.

داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون لزوم رعایت شرط سنی

بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه

مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

اصولاً بدون موافقت و رضایت او خیر (چون برایش ایجاد حق کرده اید) و با موافقت و رضایت او بله.

اصولاً به جز در مواردی که بابت امانت داری در قبال سپردن اموال یا اسناد و اطلاعات گرانبها از کارگر ضمانت دریافت می شود در سایر موارد دریافت سفته و ضمانت از کارگر فاقد توجیه قانونی است در صورت اثبات صوری بودن اسناد تجاری از جمله سفته، این اسناد قابل وصول نخواهد بود.

بهتر است از سپردن سفته خودداری کنید و اگر به هر دلیل، ناگزیر به این کار هستید بهتر است حداقل روی سفته بنویسید بابت حسن انجام کار در روابط استخدامی با شرکت....همچنین خوب است از سفته ای که می سپارید کپی برابر اصل تهیه و نگهداری کنید.

در بخش خدمات اپلیکیشن "آنی مشاور" گزینه تنظیم دادخواست و شکایت را انتخاب و درخواست خود را توضیح بدهید و برای ما ارسال بفرمایید. بررسی می کنیم و با شما تماس می گیریم.

اگر کارفرما بتواند در دادگاه اثبات کند که خسارت وارده ناشی از قصور یا تقصیر شما هست شما محکوم به جبران خسارت خواهید شد. کارفرما وجه سفته را پیش از محکومیت شما در دادگاه نمی تواند به عنوان جبران خسارت مطالبه نماید.

از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی وصورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود بابت سرانه خدمات و هزینه ها را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

بله. برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود."

بله. در صورت حضور محکوم برای اجرای حکم دادگاه، دلیلی برای ادامه قرار وثیقه باقی نمی ماند و وثیقه به درخواست ذینفع، آزاد می شود..

در مواردی بله. برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود

درود. خیر. درخواست مهریه هیچ ارتباط قانونی با طلاق ندارد. با اجرا گذاشتن مهریه لزوما نمی توان به طلاق رسید.

حداقل سن اشتغال به کار در کارگاههای مشمول قانون کار 15 سال تمام می باشد

اگر ثابت شود که مرده از خود ارثی بجا نگذاشته چیزی برگردن ورثه نیست.

بله. سفته به عنوان سند عادی قابل مطالبه هست.

اصولا بله و البته به شرایط بیمه نامه هم باید توجه کرد. مهمترین نکته در انواع بیمه ها این هست که باید شرایط بیمه نامه را در نظر گرفت.

بله. سفته به عنوان سند عادی قابل مطالبه هست.

پرداخت بدهی های مرده بر عهده همه ورثه ای است که ارث را قبول کردند.

خیر. برابر مقررات ایران ، کسی نمی تواند یک یا چند یا همه ورثه خود را از ارث محروم نماید و حذف ورثه از ارث قانونأ اعتبار و ارزش ندارد.

خیر. قتل از موانع ارث است و قاتل، ارث نمی برد.

با فوت داور ، لزوماً داوری پایان پیدا نمی کند و بر حسب شرط داوری یا توافق طرفین داوری می تواند با انتخاب داور جایگزین ادامه پیدا کند. اگر شرط داوری لزوم حل اختلاف از طریق داوری را به صورت مطلق مدنظر قرار داده باشد و برای تعیین داور توافق نشود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد صلاحیت تعیین داور را نیز خواهد داشت.

اگر کارگر بخواهد استعفا دهد بایستی یک ماه قبل استعفای خود را به کارفرما اعلام نماید البته می تواند ۱۵ روز پس از تحویل استعفا اعلام همکاری نموده استعفای خود را پس بگیرد و عدم رعایت مواعد اعلامی قانونگذار به کارفرما حق می دهد تا از طریق هیات تشخیص موضوع را پیگیری و از شما شکایت نماید،از آنجایی که قرار داد شما حدوداً یک ماه و چند روز به اتمامش باقی مانده به نظر بهتر است ادامه همکاری دهید تا استعفا

بله. هزینه های نگهداری آپارتمان و آسانسور و بیمه آتش سوزی و همانند اینها را باید پرداخت کند. هزینه مصرف آب و هر گونه هزینه مصرفی همانند این نیز قطعاً به نسبت مصرف، تقسیم می شود.

توافقات بین شما و شخص اول که از شما چک دریافت کرده به دارنده کنونی چک ارتباطی نداره، شخص ثالث از دیدگاه قانونگذار ، اصولا دارنده با حسن نیت، قلمداد میشه، هر چند شما می توانید در جلسه دادگاه به این موضوع اشاره کنید منعی وجود نداره ولی شما برای اون مقدار مبلغی که دادین برعلیه دریافت کننده باید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید

خیر. عدول زن از بخشش مهریه ، پس از قطعی شدن بخشش مهریه قابل انجام نیست.

میشه این را در دادگاه مطرح کرد که دارنده در پرونده کلاسه فلان طرح دعوی کرده و بهش رسیدگی شده و این اسناد در اون پرونده ارائه شده و در نتیجه ، خواهان دارنده با حسن نیت نیست ولی نظر بیشتر دادگاه ها بر عدم پذیرش این ادعاست و شما را به طرح دعوی بر علیه شخص دریافت کننده راهنمایی خواهند کرد، ولی شما مطرح کنید بالاخره بعنوان دفاع مطرح کردنش بهتر از سکوت است اما پیشنهاد میکنم بر علیه اون شخص بر اساس این دو پرونده و رسید طرح دعوی کنید که بعد از این اقدامات چک و حقوق ناشی از اونو به ثالث واگذار کرده و وجه خودتونو مسترد کنید.

شما می تونید طرح دعوی کنید در مورد افت قیمت خودرو و دادخواست مطالبه بدین این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می شه نهایتاً با جلب نظر کارشناس افت قیمت خودرو مشخص و شخص مقابل محکوم به پرداخت میشه

پس از ابلاغ اجرائیه شما باید یا ظرف ۱۰ روز محکوم به را پرداخت یا ظرف یک ماه دادخواست اعسار از پرداخت و تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه کنید و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط معیشتی شما حکم به تقسیط می دهد

بله. اگر مرد قصد طلاق زن را داشته باشد بایستی کلیه حقوق مالی زن را بپردازد

این شرط باطل است،چرا که زوجه به هیچ وجه نمیتواند زوج را الزام به انتقال حق طلاق نماید زیرا حق طلاق قابل انتقال نیست فقط می‌توانستند شرط کنند که زوج وکالت در طلاق به زوجه بدهد تا هر وقت خواست به نیابت از زوج خود را از قید نکاح رها سازد

داوری قبلی از بین رفته است ولی در صورت توافق طرفین قرارداد می توان داور جدید انتخاب نمود.

از تاریخ گواهی عدم پرداخت خسارات تاخیر تادیه تعلق می گیرد هر چند گاهی مشاهده شده بعضی شعب از زمان دادخواست خسارت محاسبه کردند ولی صحیح آن تاریخ عدم پرداخت بوده و رویه قضائی نیز بدین شکله

نگهداری اطفال از حقوق و تکالیف پدر و مادر می باشد و طبق همان قانون درصورت نبودن ابوین اقربا میتونن برای محجور از دادستان تقاضای نصب قیم کنند،نتیجه اینکه باوجود شما عموی طفل نمیتونه تقاضای قیم کنه مگر باشرایط خاصی همچون ازدواج مادر یا عدم رعایت غبطه طفل و..

بله آرای غیابی در هرصورت پس از اطلاع قابلیت واخواهی و تجدیدنظر دارند و میتوان با اعتراض به خود رای به حضانت هم معترض بود

برای شما حق فسخ موجود است. می توانید فسخ کنید یا به مقدار کسر مساحت با یکدیگر تراضی نمایید، ولی علی القاعده چنین عملی وصف کیفری ندارد.

خیر. پس از فسخ می توانید مدعی خسارات ناشی از افت ارزش پول پرداختی بشوید ولی قیمت به روز زمین را نمی توانید مطالبه کنید.

اگر این خانه به مادرتان داده شده باشد و سند بنام ایشان باشد خیر. ولی اگر مالی بوده که ارتش به پدرتان داده باشه و سند بنام پدرتان باشد جزء ارث و ترکه به شمار می رود و می‌توانید از آن سهم ببرید

بله از لحاظ نظری با وجود شرایط دریافت اجرت المثل، منعی برای دریافت آن از شوهر متوفی وجود ندارد ولی اثبات این شروط به ویژه اینکه به دستور شوهر کارهایی را انجام داده اید که قصد در عدم تبرع بوده کمی دشوار است

بله اصلا نیاز نیست وقت تلف کنید. اول اظهارنامه بدهید بعد از اون اگر انتقال سند را انجام ندادند دادخواست الزام به تنظیم سند بدهید. دادگاه حکم تنظیم سند به نام شما را صادر می کند

بله. البته پس از موافقت بانک.

اگر منظور شما اینه که ابتدا دعوی الزام به ایفای تعهد مطرح نمایید و بعد از آن با طرح دعوی مستقل جبران خسارت را مطالبه نمائید بله امکانش وجود دارد. چون حقی برای شما ایجاد شده و شما حق خودتان را می خواهید مطالبه کنید چه تواما در زمان واحد و چه مستقلا و مجزا در بازه زمانی متفاوت

وقتی چند نفر که دارای اعتبار و توانایی پرداخت هستند پشت یک چک عادی را به عنوان ظهر نویس امضاء کنند این چک به اعتبار اشخاصی که پشت آن را امضاء نموده اند ارزش بیشتری پیدا می کند چون بلحاظ قانونی این افراد با امضای پشت چک، علاه بر صادرکننده چک، متعهد به پرداخت وجه چک شده اند.

خیر. اصولاً نوع شرکت ارتباط مستقیم با حقوق و مزایای شما ندارد.

در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام از طریق اسناد عادی و با ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت انجام می شود.

در شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم سود، عموماً بر مبنای نسبت سهم الشرکه شرکاء انجام می پذیرد و انتخاب روش های دیگر برای تقسیم سود، برابر توافق شرکای شرکت، ممنوع نشده است.

مسئولیت تضامنی در واقع مسئولیت جمعی همه امضاء کنندگان یک سند در برابر دارنده سند نسبت به کل مبلغ آن سند است. در نتیجه، دارنده سند به جای آنکه فقط امکان مطالبه وجه سند از یک نفر (صادر کننده سند) را داشته باشد می تواند به یکی از امضاکنندگان سند یا به چند نفرشان یا به همه آنان (به انتخاب خودش) رجوع نموده و حق خود را مطالبه نماید.

در شرکت با مسئولیت محدود، اساساً، سهم الشرکه را نمی توان به دیگری واگذار کرد، مگر با رضایت سه چهارم شرکاء که اکثریت عددی هم داشته باشند.

خیر. وکیل طرفین داوری در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه دارند می توانند در جلسه و جریان داوری حضور داشته باشند و به دفاع از موکل خود بپردازند.

خیر. رای داور فقط نسبت به کسانی قابل اجراست که خواهان و خوانده داوری بوده اند.

به همه کسانی که به عنوان خواهان و خوانده در جریان داوری، حضور داشته اند.

خیر. چک تضمینی هنگامی قابل استرداد و بازگرداندن است که آن شخص به تعهدش (تعهدی که چک را برای تضمین آن تعهد داده است) عمل کرده باشد.

بله. برکناری داور اگر با توافق و اراده هر دو طرف باشد قابل انجام است اما یکی از طرفین نمی تواند به تنهایی اقدام به عزل داور نماید.

می توان شکایت کیفری کرد. برابر ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس از سند سفید امضایی که به او داده شده سواستفاده کند به یک تا سه سال زندان محکوم می شود.

بله. اعتراض به رای داور ، اساساً امکان پذیر نیست چون رای داور، قطعی و قابل اجراست. ابطال رای داور ، فقط در موارد انگشت شماری که قانون اجازه آن را داده است انجام می شود.

بانک قانوناً وظیفه ندارد که به شرط نوشته شده در چک توجه کند بنابراین اگر موجودی حساب کافی باشد و چک مخدوش نباشد و امضای آن مطابقت داشته باشد وجه چک را به دارنده آن پرداخت خواهد کرد.

بله. اگر درباره دستمزد داور، توافقی بین داور با طرفین داوری وجود نداشته باشد دستمزد داور برابر آیین نامه حق الزحمه داور خواهد بود که بوسیله رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

خیر. ورثه اگر از دریافت و تقسیم ارث و ترکه بجامانده از متوفی برابر قانون و در موعد قانونی اعلام انصراف (رد ارث) نمایند در قبال وجه چکی که متوفای آنان داده است مسئول نخواهند بود.

بله. استعفای داور اختصاصی، بلحاظ قانونی امکان پذیر است اما بلحاظ اجرایی، توصیه نمی شود که داور اقدام به استعفا نماید. داوری تعهد به نتیجه است و به جز در موارد خاص، شایسته نیست که داور اقدام به استعفا نماید.

بله. اعلام مفقودی چک، اگر به منظور فرار از پرداخت وجه چک و دروغ باشد جرم است و دارنده چک می تواند در این مورد شکایت کیفری مطرح کند.

بله. مقررات داوری ایران برای انتخاب زنان به عنوان داور هیچ محدودیت و ممنوعیتی را مقرر نداشته است.

خیر. چنین تصمیمی حتی اگر با رضایت طرف دیگر انجام شده باشد داوری به حساب نمی آیند و در بهترین شرایط شاید بتوان آن را سازش و صلح نامید نه داوری.

وقتی صدور چک، جرم نباشد و قابل اقدام کیفری نباشد می گویند چک، جنبه حقوقی دارد و فقط می توان از دادگاه یا شورای حل اختلاف ، محکومیت صادرکننده چک به پرداخت وجه چک را خواستار شد.

اجرای رای داور، از طریق اجرای احکام دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

در این موارد، چک دارای وصف حقوقی است: 1- در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد. 2- هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد. 3- هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد. 4- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است. 5- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد. 6- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

دریافت گواهی انحصار وراثت به اضافه گواهی واریز مالیات بر ارث (این گواهی پس از ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، تشکیل و رسیدگی به پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات صادر می شود)

خیر. چون این باغ را به موجب قرارداد معتبر فروخته و این مال، پیش از مرگشان از دارایی ایشان خارج شده جز ارث بجامانده از ایشان، قلمداد نمیشه و مالیات بر ارث بهش تعلق نمی گیره.

خیر. چنین توافقی ارزش و اعتبار قانونی ندارد و قابل اجرا هم نیست و ورثه سهامداران هم ملزم به انجام این توافق نیستند.

دارنده چک می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و با مراجعه به دادگستری یا شورای حل اختلاف در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید.

بله. با مرگ فردی که سهام عدالت داشته، سهام او نیز به عنوان یکی از دارایی های او مشمول مالیات بر ارث می شود.

بله. وجوه نقد و سپرده های فردی که مرده در هر کجا که باشه مشول مالیات بر ارث میشه

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک بلا محل) می توان به دادسرا مراجعه کرد.

بله. مطالبات افراد از دیگران هم جزیی از دارایی آنها به شمار می رود و مشمول مالیات بر ارث می شود.

برای مطالبه وجه چک، بسته به مورد می توان از طریق دادگاه (چک های بالا 20 میلیون تومان) شورای حل اختلاف (چک زیر 20 میلیون تومان) و یا اجرای ثبت (با هر مبلغ) اقدام نمود.

بله. برند و علامت تجاری هم جز اموال و ارث بجامانده از مرده به حساب میاد و مشمول 10 درصد مالیات بر ارث میشه.

معمولاً از طریق نت‌بانک و تلفن‌‍بانک می توان به مدت یک هفته چک را مسدود کرد. همچنین با مراجعه به شعبه بانک مربوطه می توان اقدام به انسداد برگ چک‌ برای مدت یک هفته کرد. پس از گذشت یک هفته تقویمی از زمان انسداد چک‌ها (حضوری یا غیرحضوری) در صورتی که مشتری نامه قضایی برای انسداد، ابطال و ... چک‌ها به شعبه تحویل ندهد، وضعیت برگ چک به قابل استفاده تغییر پیدا می‌کند.

سه درصد نسبت به طبقه اول وراث.برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

نوشتن تمامی اطلاعات شناسنامه‌ای، کدملی و نشانی به همراه شناسه شبای حسابی که می خواهید چک را به آن واگذار کنید ضروری‌ است.

بله. ارث ناشی از سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها مشمول سه درصد مالیات بر ارث میشه نسبت به طبقه اول وراث. برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

متقاضی 18 سال شمسی تمام داشته باشد، دارای سواد خواندن و نوشتن باشد، حداقل یک نفر از مشتریان که نزد آن بانک حساب سپرده قرض الحسنه جاری دارد معرف متقاضی جهت افتتاح حساب باشد، نداشتن سابقه چک برگشتی، تکمیل کارت حساب سپرده قرض الحسنه جاری توسط مشتری در حضور متصدی افتتاح حساب مزبور با درج کامل مشخصات کد ملی، شناسنامه و درج نشانی کامل محل سکونت و محل کار متقاضی همراه با کدپستی و شماره تلفن برای تماس، مشتری در حضور متصدی ، کارت نمونه امضاء را امضاء نماید. پس از تکمیل کارت حساب سپرده قرض الحسنه جاری لازم است کارت توسط رئیس و یا معاون شعبه بانک، بررسی و در صورت تأیید امضاء گردد و کارت مزبور بدون خط خوردگی تنظیم شود.

خیر. مالیات بر ارث برای همه انواع خودروها دو درصد قیمت اعلام شده آن خودرو هست. قیمت اعلام شده را هم سازمان امور مالیاتی تعیین میکنه.

خیر. دستور مسدودی چک فقط در موارد قانونی همانند سرقت چک یا مفقودی چک یا اخذ چک به روش مجرمانه، قابل انجام است و در خارج از این موارد نه تنها قابل انجام نیست بلکه اگر انجام شود جرم است.

متفاوت هست. مالیات بر ارث برای ملک، هفت و نیم درصد ارزش روز ملک و مالیات بر ارث سرقفلی برابر با سه و نیم درصد ارزش روز سرقفلی هست.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ......... با سلام. اینجانب .... فرزند ... با کد ملی ..............ساکن ... یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ... به مبلغ ... ریال در تاریخ ... را مفقود کرده ام. خواهشمند است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به ضابطان، در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک، گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک را صادر فرمایید.

سند عادی سرقفلی هم اگر درست تنظیم شده باشد معتبر است. سرقفلی چه با سند رسمی چه با سند عادی باشد اگر به حق سرقفلی اشاره شود معتبر است.

بانک پس از یک هفته، وجه چک را با درخواست دارنده چک به او پرداخت خواهد کرد.

بله با این توضیح که سرقفلی اگر با سند رسمی منتقل شده باشد قابل توقیف است ولی اگر با سند عادی باشد برای توقیف بابت طلب، مشکل داره.

ریاست محترم بانک ... شعبه ... با سلام؛ اینجانب ... فرزند ... کد ملی.......صاحب حساب جاری شماره.................... بدینوسیله اعلام می ­دارد که چک شماره ... تاریخ ... در مورخ ...... مفقود ... شده است و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک تقاضای عدم پرداخت آن را دارم.

اگر مالک نه به انتقال سرقفلی رضایت بده نه حاضر بشه که خودش مبلغ سرقفلی را به سرقفلی دار بده مستاجر (سرقفلی دار) می تواند با اجازه و اذن از دادگاه سرقفلی را به فرد دیگری منتقل کنه.

صادر کننده چک با شکایت کیفری ، به پرداخت وجه چک محکوم نمی شود بلکه فقط بدلیل ارتکاب جرم "صدور چک بی محل" محکوم به مجازات قانونی مربوطه می شود.

در وجه صندوق بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام فلان بنویسید. هر چند بانک به شرط ضمن چک اثر نخواهد داد ولی دادگاه ترتیب اثر می‌دهد.

اگر بعد از برگشت چک از بانک، دارنده چک آن را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر گونه به دیگری واگذار کند تعقیب و پیگرد کیفری متوقف می شود و متهم از این جنبه، قابل پیگرد و تعقیب نخواهد بود.

اگر تقسیم ترکه شما قبل از تارغ توقیف تامین خواسته باشد و به دیگری انتقال داده باشید نمی‌تواند توقیف کند در غیر اینصورت سهم الارث بخشی از دارایی شما و متعلق به شماست که میشه توقیف کرد اگر اون دو شرط وجود داشته باشد مال، متعلق به شما نبوده و قابلیت توقیف ندارد

بله. اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری صادرکننده چک را دارند زیرا چک به طور قهری به آنها منتقل می شود.

ترجیحا ملک رو به صورت قطعی خریداری کنید، نه با وکالتنامه. اگر قصد خرید وکالتی دارید: ۱. مطمئن شوید که سند مالکیت و مدارک به نام فروشنده باشد. چون اگر فروشنده خودش مالک نباشد وکالتش بی اعتبار خواهد بود. ۲. مطمئن شوید که ملک در بازداشت یا توقیف دادگاه و اداره امور مالیاتی و چک و همانند اینها نباشد. ۳. مطمئن شوید ملک در بازداشت و رهن بانک نباشد‌. ۴. دارای پایان کار معتبر از شهرداری باشد. ۵. فروشنده ممنوع المعامله نباشد. ۶. اختیار کامل برای هرگونه پیگیری و اقدام در همه مراجع و دستگاه ها (مانند اداره ثبت و شهرداری و...) را از فروشنده بگیرید. ۷. حق انتخاب وکیل دیگر و حق تعیین ناظر و امین و حق انجام موضوع وکالت به صورت مباشرتی را هم از فروشنده در وکالتنامه ساقط کنید.

وصول وجه چک را (به عنوان یک سند لازم الاجراء) از طریق اجرای ثبت اسناد هم می توان انجام داد. با رعایت این شرایط: 1- چك برعهده یكی از بانکهای مجاز كشور صادر شده باشد. (حواله مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه قابل وصول از طریق اجرای ثبت اسناد نیست) 2- در گواهی عدم پرداخت، بانک مربوطه مطابقت امضای صادر كننده چک بی محل با نمونه امضای موجود بانک را تصدیق كرده باشد. 3- همراه با درخواست صدور اجراییه ثبتی، معرفی مال از اموال بلامعارض صادر کننده چک، ضروری است. 4- ارائه اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت، به همراه پرداخت ده درصد از مبلغ چک به عنوان هزینه اجرایی ضرورت دارد. 6- امکان صدور اجراییه ثبتی علیه ظهر نویس (کسی که چک را پشت نویسی کرده) وجود ندارد.

اینکه فرد فوت شده، اموال دیگه ای ندارن ارتباطی به مالیات بر ارث نداره. ارزش این ملکی که می‌فرمایید توسط کمیسیون املاک سازمان امور مالیاتی محاسبه میشه برای تعیین مالیات. اما به فرض اینکه همون ۲ میلیارد تومان محاسبه بشه ارزش سهم پدر شما 500 میلیون تومان خواهد بود و مالیات بر ارث این سهم 37 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد.

هر شخصی که دارنده چک باشد و همچنین ورثه قانونی یا قائم مقام قانونی آن شخص، می تواند درخواست صدور اجراییه ثبتی برای وصول وجه چک کند.

بر اساس قراردادی که بین شما هست و بر اساس مفاد وکالتنامه می‌تونین الزام ایشون به انجام تعهداتش از جمله تسویه اقساط وام رو از دادگاه بخواهید.

بله. صدور چک از حساب مسدود حتی اگر چک مشروط و وعده دار باشد جرم است.

برای انتقال املاک از شوهر به همسر مشکلی نیست، تنها مسئله ای که در شراکت این دو نفر در یک ملک بعدا پیش میاد حق شفعه است که بدون رضایت یکی از آنها فروش سهم دیگری یک مقدار مساله حقوقی پیدا می کنه.

خیر. مشروط بودن چک فقط در روابط بین صادرکننده چک و دریافت کننده مستقیم چک، قابل استناد است و نسبت به اشخاصی که بعدا چک به آنها منتقل شده، اثری ندارد.

در فرض موضوع شما ممکن است قبلا ملکی داشتید که بصورت وکالت فروخته باشید لذا امکان دارد سند قطعی هنوز در سیستم اداره ثبت بنام شما باشد.

بله. اگر ثابت شود که کسی برای فرار از پرداخت بدهی های خود اقدام به معامله صوری روی اموالش کرده است می توان آن معاملات را باطل کرد.

هیچیک از طرفین نمی توانند قبل از اتمام مدت آن را بدون علت پیش بینی شده در قانون یا قرارداد آن را بر هم بزنند به معنی دیگر اینکه شما تا پایان مدت قرارداد می باید اجاره بها را پرداخت نمایید و موجر مستحق مطالبه می باشد.

به نظر بعضی از حقودانان خیر. در روابط مستقیم صادرکننده چک با دریافت کننده آن، چک ضمانت فقط هنگامی قابل وصول است که صادرکننده چک، به کار و تعهدی که آن را تضمین کرده عمل نکند.

جهت انجام تعویض پلاک و متعاقب آن تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی نیازمند وکالتنامه از جانب مالک می باشید .در غیر اینصورت و عدم دسترسی به مالک باید با استناد به قولنامه تنظیمی با مالک دعوی الزام به تنظیم سند اقامه نمایید و از آن طریق مراحل تعویض پلاک و تنظیم سند را دنبال نمایید .

خیر. برابر ماده 13 قانون صدور چک، چک تضمینی جنبه وصف کیفری ندارد.

اصلح این است تا حضوری و با ارائه مدارک در همین بدو امر پیگیر پروانه ساخت و مسائل شهرداری باشید بنظر بنده صرف درج یک کلمه تجاری یا عدم درج آن نباید قاعدتا مانع صدور پروانه باشد البته به شرایط منطقه و مقررات حاکم به آن جا نیز بستگی دارد از طرفی از اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سندتان نیز پیگیر این مساله باشید که چرا در برخی اسناد این منطقه در اسنادش کلمه تجاری دارد و برای شما این کلمه را ندارد.

خیر. اساسا چکی که امضا ندارد چک به شمار نمی رود و ارزش قانونی و بانکی ندارد و قابل اقدام قانونی و بانکی نیست.

چنانچه نقل و انتقال املاک در آن مناطق با همین روش انجام می پذیرفته قطعا قولنامه تنظیمی دارای اعتبار می باشد. البته تنظیم مبایعه نامه حتی در همین شهر تهران هم چنانچه با رعايت تشریفات قانونی صورت پذیرد می تواند موجب اخذ رای الزام به تنظیم سند رسمی بنفع خریدار باشد.

بایستی چک به صادرکننده آن برگردانده شود و اگر دریافت کننده چک از بازگرداندن آن خودداری کند حل اختلاف بین طرفین با طرح دعوا در دادگاه صورت خواهد رفت.

در درجه اول نیازمند رویت مدارک و سندتان می باشد. ضمنا آیا منظور از اینکه چنین نفری وجود خارجی ندارد این است که فروشنده و مالک سند را امضا نکرده که این مطلب نیازمند کارشناسی و رسیدگی قضایی است. صرف ادعا دلیل بر صحت یا عدم صحت آن محسوب نمی گردد.و اگر دلیل دیگری مبنی بر نادرستی سند هست این موضوع نیست باید مورد به مورد بررسی شود. اما بطور کلی زمانی که سند رسمی تنظیم گردد حمل بر صحت آن است مگر اینکه خلاف آن (با دلایل مستند و متقن و پس از رسیدگی قضایی) ثابت گردد.

بله. عبارت تضمینی بودن چک در مرحله دادسرا باعث عدم امکان تعقیب کیفری چک می شود و بازپرس به آن توجه می کند و در مرحله دادگاه نیز در رابطه مستقیم بین صادرکننده چک و دریافت کننده ان مورد توجه قاضی قرار می گیرد.

خیر .با توجه به مقدم بودن فوت همسرانشان

بنا به تصمیم قاضی و مسئول اجرای حکم، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری انجام خواهد شد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه)

بله قابل استناد است. اگر شهود نیز امضا کنند بهتر است

خیر. مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به پول، صرفا، بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی، مجاز است و مازاد بر آن در تعهدات پولی، ربا محسوب می‌شود. (نظر مشورتی جدید ا اداره حقوقی قوه قضاییه)

خیر. شرط تنصیف فقط شامل اموال بدست آمده بعد نکاح را شامل می شود اگر شوهر اموالی دارند می توانید بابت مهریه توقیف نمایید

هزینه های اجرای حکم (نیم عشر حق اجرا) باید بعد از اجرای حکم وصول شود چون اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است لذا در مواردی که پرداخت مبلغ حکم ، تقسیط شده ، هزینه اجرا (نیم عشر) باید در پایان اجرا وصول شود.

خیر مگر اینکه درخواست تامین خواسته داده باشند که آن هم فقط در جهت توقیف اموال شما میباشد نه جلب اشخاص

خیر. چون در حقیقت، اختلافی بین زوجین وجود ندارد ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش، منتفی است.

له راهکار قانونی وجود داره، شما دادخواست میدین به دادگاه خانواده و با معرفی فرد مورد نظر مینویسن قصد ازدواج با این آقا را دارم ولی پدرم اجازه نمیده و در سن و شرایط ازدواج قرار دارم، دادگاه به موضوع رسیدگی و اجازه ازدواج صادر میکنه

خیر. صدور اجراییه دادگستری روی گواهینامه عدم پرداخت وجه چک بر اساس ماده 23 قانون جدید صدور چک ، فقط از طریق اجرای احکام دادگاه قابل انجام است و شورای حل اختاف چنین صلاحیتی ندارد.

قانونی که صاحب خانه را ملزم به تمدید اجاره نامه کنونی یا محدود نمودن افزایش اجاره بها به 20 درصد نماید نداریم.

بله. برابر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های منحصراً ورزشی باشگاه های ورزشی از مالیالت معاف است.

بله. می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضاتف علیه قاضی متخلف شکایت و موضوع را پیگیری نمائید

بله. برابر قانون مالیات های مستقیم ایران، فرار مالیاتی از جمله اگر به روش استفاده از کارت بارگانی دیگران باشد جرم است.

چک،اگر هزار سال بعد هم یک شخصی چک شما را ارائه کند همان ارزش و اعتبار را خواهد داشت که روز اول داشته، و مرور زمان تاثیری دردین تحریر شده در اسناد تجاری ندارد، ولی در خصوص رفع اثر کردن چک شما قانون گذار در قانون چک، پس از مرور زمان سه ساله به صراحت گفته چک رفع اثر میشود ولی رویه غیر قانونی بانک ها ۷ سالع انجام میشود، با توجه به مدتی که شما گفته اید هشت سال قاعدتاً بایستی به صورت خودکار، رفع اثر شده باشد، به یکی از بانکهای خصوصی یا دولتی مراجعه و با اخذ استعلام وضعیت چک شما مشخص خواهد شد

بر اساس جدول اجاره املاک که به تصویب کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی می رسد.

کارمند دولت نباشید. ممنوع از فعالیت های تجاری نشده باشید. ممنوعیت مالیاتی نداشته باشید. کسب و کار یا شرکتی داشته باشید که مجاز به تجرت و بازرگانی باشد. در سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی اقدام به ثبت نام و درج مدارک و اطلاعات لازم برای صدور کارت بازرگانی کنید

به تخلفات اداری و مالیاتی آنان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و دادستانی انتظامی مالیاتی رسیدگی می شود و اگر مرتکب جرم شوند دادسراهای عمومی و انقلاب، رسیدگی خواهد کرد..

عدم صلاحیت دادگاه شهر دیگر(محلی) زمانی صادر میشود که دادگاهی که شما طرح شکایت کرده اید صالح به رسیدگی نبوده مثلا در دعوای تصرف عدوانی یک قطعه زمین دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نیست باید در دادگاهی که زمین در حوزه ان واقع شده است اقامه دعوا طرح گردد.لذا قرا عدم صلاحیت دادگاهی ان چنان مطلب مهمی نیست که شما نگران ان باشید چون با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادکاه صالح ارجاع میشود و در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد

اگر شخصی از اعضای خانواده شما فوت کرده باشند و اموالی از ایشان بجا مانده باشد و تاکنون اقدامی جهت تقسیم اموال صورت نگرفته باشد شما می توانید دادخواست تقسیم ماترک بدهید

خیر. چنین وضعیتی حتی می تواند موجب رد دفاتر شرکت هم بشود.

با جلب اعتماد اولیه از یک عده محدود در ابتدای کار و سپس سواستفاده از سفته ها و مدارک عده بیشتر در مراحل بعد یا با گرفتن سفته و ندادن وام و همانند اینها. ضمن اینکه مبادرت به فعالیت های بانکی و پولی برای اشخاصی که مجوز لازم از بانک مرکزی ندارند جرم است و این عمل می تواند از مصادیق رباخواری هم شناخته شود.

بله. باید از حساب شرکت و با عملیات بانکی انجام شود واگر به صورت نقدی باشد هزینه و خرید انجام شده مورد قبول سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

به قرارداد بین شما و ایساکو بستگی زیادی دارد اگر ایساکو در قرارداد با شما ، فروشنده قطعات به شماست طبیعتاً ایساکو از شما مالیات ارزش افزوده می گیرد و شما هم هنگام فروش باید از مشتری ، مالیات ارزش افزوده می گرفتید. ولی اگر شما نسبت به ایساکو ، امانت فروش هستید ایساکو باید مالیات ارزش افزوده را دریافت و به سازمان امور مالیاتی بپردازد. سازمان امور مالیاتی درباره مالیات ارزش افزوده بر مبنای ماده 169 که خرید و فروش بنام چه کسانی ثبت شده مالیات می گیره

بکارگیری رایانه و سامانه های الکترونیکی بانکی در این نوع از مشاغل، به منزله استفاده از صندوق مکانیزه فروش است.

خیر. بدهکاری که در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای بدهی در زندان است اگر اعسار خودش از پرداخت بدهی را در دادگاه اثبات کند برای آزادی از زندان نیاز به سپردن وثیقه ندارد.

باید امکان انجام این دو کار را داشته باشد: 1- ثبت اطلاعات خرید و فروش 2- تهیه صورت معاملات فصلی (گزارش سه ماهه معاملات به سازمان امور مالیاتی)

اگر در اظهارنامه به آنها مهلت داده اید مثلا اگر گفته اید که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اظهارنامه فلان کار را انجام بده باید تا پایان مهلتی که داده اید صبر کنید و پس از پایان مهلت، طرح دعوا یا اقدامات بعدی را آغاز کنید و اگر مهلتی در اظهارنامه تعیین نکرده اید می توانید پس از ابلاغ اظهارنامه شروع به اقدام کنید.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های آن

شرکت مسئولیت محدود اصولا بر اساس توافق شرکا اداره می شود و در اساسنامه آن می توان تا جایی که خلاف قانون نباشد شرط کرد که کیفیت اداره شرکت چگونه باشد. اما این شرط که مدیرعامل شرکت ، هیچگونه اختیار و مسئولیتی نداشته باشد در برابر کسانی که طرف معامله شرکت می شوند و در برابر اشخاص ثالث، اعتبار ندارد.

در این حالت، سازمان امور مالیاتی تا 5 سال می تواند بر اساس اطلاعاتی که خودش بدست می آورد و بر اساس قرائن مالیاتی اقدام به شناسایی درآمد و تشخیص مالیات نماید و آن را از مالیات دهنده (مودی) مطالبه کند.

پس از تایید اداره تعاون برای انجام انحلال شرکت بایستی از اداره امور مالیاتی طبق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه اقدام شود. سپس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان جهت انحلال شرکت برگزار و آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی منتشر گردد. پس از انحلال، مدیر تصفیه باید نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها و تعیین تکلیف اموال شرکت اقدام نماید. پس از اینکه همه بدهی ها پرداخت و همه مطالبات وصول و همه اموال ، تعیین تکلیف شد مدیر تصفیه باید برای اعلام ختم تصفیه اقدام کند.

کمتر است. مالیات شرکت های تعاونی 18 و هفتاد و پنج صدم درصد است. یعنی یک چهارم کمتر از سایر انواع شرکت ها.

وقتی یک کارمند ترک کار میکنه یا با کارفرما تسویه حساب میکنه کارفرما او را از لیست پرداخت حقوق که به اداره امور مالیاتی میده خارج میکنه و اگر حقوقش در حدی بوده که باید مالیات بر حقوق به وسیله کارفرما کسر بشه پرداخت مالیات بر حقوق را هم از تاریخ ترک کار به وسیله کارگر یا از تاریخ تسویه حساب کارفرما با کارگر، متوقف می کند. اگر کارفرما در لیست پرداخت حقوق به اداره مالیاتی همچنان اسم این کارگر را رد کنه به معنای ادامه کار این کارگر است

منظور این است که پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودی (مالیات دهنده) بوسیله سازمان امور مالیاتی ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و در واقع، مالیاتی از آنها مطالبه نمی شود.

بطور کلی، ختم تصفیه به این ترتیب است که بعد از پرداخت همه بدی ها و وصول همه طلب ها مدیر تصفیه حساب های شرکت در حال تصفیه رو می بنده و از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ختم تصفیه را اعلام می کنه.

اصولاً با ارسال نامه به واحد مالیاتی مربوطه

اگر طلبکار با حکم دادگاه برای وصول طلب اقدام کرده بهتر واریز از طریق اجرای احکام دادگاه باشد اما اگر برای وصول طلب با مدیر تصفیه توافق انجام داده بهتره واریز به همون حسابی باشه که در توافقنامه بینشون اومده

خیر. در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

زمان طرح دعوا تا محکومیت نهایی، کم و بیش ، بین شش ماه تا دو سال خواهد بود. البته چون طرف مقابل شما یک دستگاه دولتی است اجرای رای علیه آنها زودتر از ۱۸ ماه از تاریخ حکم نهایی ، قابل انجام نخواهد بود

اگر قرارداد و اسناد و مدارکی که دارید از جمله صورت وضعیت ها نشان بدهد که از اداره کل راهداری، بستانکار هستید از طریق دادگاه یا داوری ، امکان طرح دعوا برای دریافت بستانکاری خود را قطعا خواهید داشت.

خیر. از شرایط تحقق جرم تحصیل و خرید و فروش مال مسروقه، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال است.

خیر. اصولاً اگر برای این کسب و کار، کد اقتصادی نگرفته اید و فعالیت نداشته اید و حساب بانکی یا تراکنش یا فاکتوری برایش ثبت نشده مشکل مهمی نخواهید داشت.

خیر. در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.

اولا: اصل بر روی سفته امضای شماست نه تاریخ ملی، در ثانی اسناد تجاری سفید امضاء در وجه حامل محسوب می شود،شما در تحریر صفت دقت نکردیم الان چاره‌ای جز پرداخت وجه سفته ندارید مگر اینکه دلیل بر ادعای خود بیاورید و آنرا ثابت کنید مانند اینکه گواهانی بیاورید و ثابت کنید که سفته بایستی یک سال بعد کارسازی می شد

بله. قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی و تعهدات آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا هست. جنبه کیفری عدم تنظیم این قراردادها در دفتر اسناد رسمی، ارتباطی به ارزش حقوقی قرارداد عادی پیش فروش ساختمان ندارد.

اولا: اصل بر روی سفته امضای شماست نه تاریخ ملی، در ثانی اسناد تجاری سفید امضاء در وجه حامل محسوب می شود،شما در تحریر صفت دقت نکردیم الان چاره‌ای جز پرداخت وجه سفته ندارید مگر اینکه دلیل بر ادعای خود بیاورید و آنرا ثابت کنید مانند اینکه گواهانی بیاورید و ثابت کنید که سفته بایستی یک سال بعد کارسازی می شد

خیر. در املاک مشاعی، هیچ شریکی نمی تواند بدون قبول بقیه شرکای مشاعی و بدون وجود تقسیم نامه اقدام به دریافت سند جداگانه مفروزی از اداره ثبت اسناد و املاک بنماید.

بله. اگر بتوانید در دادگاه ثابت کنید که سن شناسنامه ای شما با سن واقعی اتان یکی نیست کاهش سن در شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

بله. قرارداد مشارکت در ساخت بنا و سپس ساخت و تقسیم واحدهای ساخته شده بین مالکان مشاعی، عملاً ملک را از حالت مشاعی خارج کرده.

در جرم خیانت در امانت شاکی باید ثابت کند که: اولاً مالی را بعنوان امانت در اختیار شما گذاشته و شما هم قبول امانت کردید. ثانیاً قرار بر این بوده است که آن مال به صاحبش برگردد. ثالثاً در موعد مقرر یا در هنگام مطالبه شما آن مال را به صاحب مال بازنگرداندید و یا مورد استفاده شخصی قرار دادید.

خیر؟ به مواردی که فردی، با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است مال خود کند یا موافقت اصولی را خلاف قانون معامله یا از آن سوء‌استفاده کند و یا در توزیع کالاها مرتکب تقلب شود جرم تحصیل مال نامشروع گفته می شود و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا زمانی که ویژگی های مذکور را نداشته باشد لزوماً جرم تحصیل مال نامشروع نیست.

قوانین ایران اجزازه نمی دهد که فرد همدیه بگیرد و هم خسارت. درباره نقص عضو ، فقط میشه دیه گرفت. اگر در اثر نقص و تقصیرات یگان محل خدمتتان، صدماتی به شما وارد شده باشد می توانید مطالبه خسارت یا دیه کنید و اگر در اثر بی احتیاطی خودتان باشد قابل مطالبه نخواهد بود

خیر. جعل سند یک جرم است و استفاده از سند مجعول جرم دیگر. اینها دو مجازات جداگانه هم دارند.

اگر زمین به نام پسر دایی تان می باشد باید دادخواست تنظیم سند بدهید. در صورتی که تقسیم نامه ای وجود نداشته و زمین برای وراث باشد و وراث معامله فی مابین شما را قبول نکنند شما باید مطالبه ثمن مبیع و خسارات اورده به طرفیت پسر دایی تان مطرح کنید

خیر. ارائه سند جعلی به قاضی که در جریان رسیدگی به پرونده و به دستور قاضی در جهت کارشناسی و احراز اصالات سند صورت گرفته جرم نیست.

خیر. چنین عملی جرم نیست.

خیر. جعل فتوکپی اسناد، اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی جرم نیست و جنبه کیفری ندارد.

کاربری یک واحد یا محل در ساختمان ها بر اساس نقشه تعیین نمی شود بلکه بر اساس گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی ثبت مشخص می گردد بنابراین نقشه ، ملاک نیست ملاک گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی است. استفاده اداری یا تجاری یا هرگونه استفاده دیگری بر خلاف گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی از انباری ، غیرمجاز است و می تواند موجب شکایت واحدهای دیگر و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شود. رضایت ساکنین فعلی به نحوه استفاده شما تا زمانی ارزشمند است که از رضایت خود صرف نظر نکنند یا مسئله به شهرداری کشیده نشه

عوارض شهرداری از جریمه ماده 100 جداست و شهرداری می تواند عوارض قانونی را مطالبه کند و جریمه کمیسیون ماده 100 را نیز بابت تخلف از ضوابط شهرداری دریافت می کند.

تغییر غیرمجاز کاربری و احداث بنا در باغات و اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز، جرم شناخته می شود و قابلیت دفاع ندارد.

خیر. اگر مالک، پروانه ساختمان داشته باشد و خلاف پروانه صادره ، ساخت و سازی نکرده باشد مجبور به پرداخت جریمه ماده 100 نیست.

اگر در سند وکالت اختیار انتقال مال به خودش رو داشته باشه طبیعتا میتونه مال رو به خودش هم منتقل کند اما اگر سند وکالت فقط بیانگر این باشد که وکیل، حق انتقال مال به خودش رو نداره و فقط میتونه به وکالت از شما برای انتقال مال به نام شما اقدام کنه دیگه اون وقت نمیتونه مال رو به نام خودش کنه و باید بنام شما کند

بله. اگر دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد شهرداری آن دلایل را به دیوان اعلام می کند تا نسبت به لغو دستور توقف اقدام شود.

در چنین ساختمانی با توجه به اینکه تعداد مالکین بیش از سه نفر نمی باشد برابر قانون نحوه تملک آپارتمانها الزامی برای انتخاب مدیر ساختمان نیست

برابر تبصره چهار ماده صد قانون شهرداری ها، اگر ساختمان بدون پروانه ساخته شود کمیسیون ماده 100 به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه صادر خواهد کرد.

امکان استعلام بدهی مالیاتی برای همه اشخاص از جمله اشخاص حقیقی و کسبه وجود ندارد اما شرکت ها می توانند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی وضعیت بدهی مالیاتی خود در بعضی موارد را استعلام کنند

خیر. اعتراض به میزان و نوع عوارض اعلامی شهرداری، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هاست.

فایل صوتی اگر شما آن را قبول نکنید به عنوان مدرک و سند علیه شما قابل استناد نخواهد بود. دادگاه به لزوم وجود دلایل قانونی برای اثبات جرم توجه خواهد کرد. فایل صوتی به خودی خود بلحاظ قانونی از اعتبار و سندیت لازم برخوردار نیست و به تنهایی به عنوان مدرک اثبات جرم قابل اعتنا نیست.

ده روز از زمان ابلاغ رای کمیسیون به ذینفع.

پس از صدور گواهی عدم پرداخت برای اقدام کیفری تا ۶ ماه و برای اقدام حقوقی تا یک سال فرصت دارید. اگر چک به موقع برگشت نشود اولا ممکن است اقدام علیه ظهرنویس ها با مشکل حقوقی مواجه گردد ثانیا تا زمانی که گواهی عدم پرداخت چک دریافت نشود اقدام قضایی یا اقدام ثبتی برای وصول وجه چک امکان پذیر نخواهد بود. چک به عنوان یک سند عادی برای طلب هرگز از اعتبار نمی افتد اما به عنوان سند تجاری حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور باید روی آن اقدام شود

خیر. دیوان عدالت اداری در نخستین اعتراضی که به رای ماده 100 می شود فقط می تواند در صورتی که رای صادره خلاف قانون باشد آن را نقض و به کمیسیون ماده صد برای رسیدگی مجدد اعاده نماید.

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران، تعریف شده و عبارتند از: اقرار، سند ، شهادت شهود ، امارات و احکام قانونی، قسم یا سوگند

خیر. اصولاً مستاجر بدون اذن و رضای مالک حق تغییر شغل ندارد

به پرداخت دیه و زندان محکوم می شود.

اگر در قرارداد اجاره، شغل خاصی قید نشده باشد مستاجر و سرقفلی دار می تواند بدون رضایت مالک، تغییر شغل بدهد.

پایان مدت و اثبات تخلف مستاجر از قرارداد اجاره (فسخ قرارداد) می تواند موجبات تخلیه مغازه از طریق دادگاه را فراهم نماید حتی بدون حضور مستاجر.

این یک دعوای غیر مالی هست و هزینه آن توسط دفتر خدمات قضایی محاسبه می شود. تقریبا کمتر از پانصد هزار تومان است. البته هزینه ثبت طلاق توسط دفتر ازدواج و طلاق جدا محاسبه می شود.

اثبات تخلف مستاجر از یکی از موارد پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ کلیدی ترین نکته برای تخلیه مورد سرقفلی است.

قراردادی جداگانه تهیه و در آن شرایط و توافقات را درج کرده و عنوان کنید سفته بابت وام خانوادگی بود و در زمان مستهلک شدن وام این سفته نیز از درجه اعتبار ساقط و باید به شما مسترد گردد.

خیر. مالک جدید قانوناً جانشین مالک سابق به شمار می رود و الزامی به انعقاد اجاره جدید وجود ندارد.

برابر با دو دهم درصد ارزش روز خودرو برای خودروهای 700 میلیون تومانی و بیشتر.

بله. گروهی از حقوقدانان معتقدند دعوی تعدیل اجاره بهای سرقفلی اگر مبلغ خواسته تا زیر 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

بر عهده بانک مرکزی است و بانک ها در این باره باید نرخ سود تعیین شده بوسیله بانک مرکزی را رعایت کنند و مازاد بر آن اگر سود بگیرند میشه علیه آنها طرح دعوا کرد.

خیر. حق سرقفلی با انعقاد قرارداد جدید اجاره به خودی خود از بین نمی رود.

در زمانی که برگ تشخیص مالیات به مالیات دهنده ابلاغ می شود او می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض خود به برگ تشخیص را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نموده و رسید دریافت کند.

اصولاً با توجه به قانون موجر و مستاجر سال 1376 تا زمانی که مستاجر بطور مشخص بابت حق سرقفلی، وجهی نپرداخته باشد حق سرقفلی پیدا نمی کنه و البته در پاسخ به سوالتان توصیه می کنیم هرگز بدون حضور کارشناس حقوقی یا وکیل مجرب، قراردادهای مهم را منعقد و امضا نکنید.

خیر. خانه در مالکیت افراد که برای سکونت افراد تحت تکفلشان اختصاص یافته اصولاً مشمول مالیات بر اجاره نمی شود

خیر. در روابط بین موجر و مستاجر (روابط مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶) مدت اجاره ، تاثیری در حق سرقفلی ندارد.

مالیات انتقال مالکیت املاک ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک می باشد

ابتدا توافق با مستاجر و سرقفلی دار. اگر توافق بدست نیامد یا ممکن نباشد باید به طرح دعوای تعدیل اجاره بها علیه مستاجر و سرقفلی دار، اقدام نمایند.

برابر است با دو درصد مبلغی که بین خریدار و فروشنده سرقفلی مورد توافق قرار گرفته

تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف بعلاوه تنظیم استشهادیه با امضای شهودی که تخلف مستاجر را ملاحظه کرده اند.

خیر. اداره امور مالیاتی، چنین صلاحیتی ندارد. فردی که بر اساس آگهی روزنامه رسمی، عضو هیات مدیره نیست را اداره امور مالیاتی نمی تواند عضو هیات مدیره شرکت بداند و نمی تواند اموالش را از این جهت، توقیف کند.

بله. تخلف مستاجر از شرایط قرارداد اجاره و نقض قانون موجر و مستاجر در بعضی موارد می تواند حق تخلیه مورد اجاره را برای مالک (موجر) ایجاد کند.

چنانچه بعد از ثبت انحلال شرکت تا ختم امر تسویه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

به مبلغی که مستاجر هنگام انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه محل مورد اجاره برای اخذ رضایت مالک به مالک پرداخت می کنه حق "مالکانه" گفته می شود.

نسبت به زمین چون هیچگونه سند مالکیت ندارد و فرمودید که سند مالکیت به نام پدر است کاری نخواهد توانست انجام دهد. اگر پسر اثبات کند نسبت به زراعتی که انجام شده حق زارعانه دارد (یعنی نسبت به درخت و زراعت) همچنین اگر اثبات کند اعیانی و ساختمان های احداثی روی ملک را با اجازه مالک ساخته ، ممکن است بتواند از ورثه حق را مطالبه کند. به طور کلی توصیه ما این است که از طریق مذاکره این حقوق را به نتیجه برسانید

عرف محل، ارزش محل سرقفلی، پاخوری و رونق محل کسب، نوع شغل و توافق مالک با سرقفلی دار جز مهمترین ملاک های تعیین حق سرقفلی و حق مالکانه است.

اگر در اساسنامه شرکت این وضعیت پیش بینی شده باشد بله

بلحاظ قانونی خیر. اما در عرف بین 5 تا حداکثر 15 درصد ارزش مبلغ انتقال سرقفلی به عنوان حق مالکانه در نظر گرفته می شود.

سهام عدالت تا حدی که آزاد می شود قابل توقیف بوسیله دادگاه می باشد

اولاً همه حقوق و توافقاتی که در زمان مالکیت مالک قبلی برای سرقفلی دار ایجاد و منعقد شده است محفوظ است و ثانیا مالک جدید، حقوقی بیش از مالک پیشین نخواهد داشت.

خیر. فروش سهام عدالت که بوسیله دادگاه توقیف می شود قانونا باید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام گردد.

اصولاً انجام تغییرات و تعمیراتی که به اساس بنا و اصل ساختمان و محل اجاره لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از محل مورد اجاره شود منعی ندارد.

خیر. سهام عدالت متعلق به محکوم علیه (دادباخته) تا حدی که آزاد شده باشد قابل توقیف و فروش است.

بله. هر گونه تغییرات در اصل ساختمان که به اضافه یا کسر مساحت ملک و ساختمان منجر گردد تعدی و تفریط به شمار می رود و می تواند باعث از بین رفتن حق سرقفلی شود.

خیر. تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه که داخل در مدت بهره مندی شرکت از معافیت مالیاتی باشد باعث سلب معافیت مالیاتی قانونی نمی شود.

بله. اجاره دادن سرقفلی به شخص دیگر بدون اذن و رضایت مالک باعث ایجاد حق برای مالک جهت طرح ادعای تخلیه محل سرقفلی می شود.

رسیدگی به ادعای تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

برابر بند ب ماده 9 قانون شورا‌های حل اختلاف همه دعاوی مربوط به تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر درباره سرقفلی.

مالیات بر ارث سرقفلی برای وراث طبقه اول، سه و نیم درصد مبلغ دریافتی مالک بابت سرقفلی است.

پس از پایان مدت اجاره (اگر اجاره تمدید نشود) و پس از فسخ قرارداد اجاره می توان دعوای تخلیه را علیه مستاجر مطرح نمود.

زمان پرداخت مالیات بر ارث سرقفلی هنگام ثبت انتقال سرقفلی بنام ورثه است.

دعوا علیه شرکت ها و اشخاص حقوقی باید علیه خود شرکت و با ذکر نام و شماره ثبت و شناسه ملی شرکت (مثلاً شرکت...سهامی خاص به شماره ثبت...و شناسه ملی....) مطرح شود.

دعوا علیه شرکت های ورشکسته و منحله باید به طرفیت مدیر تصفیه شرکت مطرح گردد بنابر این شما باید ببینید مدیر تصفیه شرکت چه کسی است و دعوا را علیه مدیر تصفیه مطرح نمایید.

شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذینفع بودن مؤجر و ملاحظه قرارداد اجاره ، دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.

بله. برابر ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می تواند به نام شرکت علیه عضو هیات مدیره یا مدیر عاملی که به شرکت خسارت وارد کرده طرح دعوا کنند.

اگر مؤجر مبلغی به عنوان ودیعه و رهن از مستاجر دریافت کرده باشد صدور دستور تخلیه محل اجاره منوط به واریز مبلغ ودیعه به صندوق دادگستری است.

خیر. برابر ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی حق گرفتن وام و اعتبار از شرکت متبوع خود را ندارد.

بله. تصرف در ملک مشاعی باید بر اساس اتفاق آرای مالکین باشد. اگر یکی از شرکا به تصرف دیگر شرکای ملک مشاعی، رضایت نداشته باشد می تواند علیه آنان دعوی تخلیه مطرح کند.

خیر. مدیر عاملی هم زمان در دو شخص حقوقی امکان پذیر نیست.

کپی برابر اصل شده از سند مالکیت، دلایلی که بیانگر تصرف طرف مقابل در ملک می باشد (همانند تامین دلیل و...) درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد، درخواست معاینه و تحقیق محلی با جلب‌ نظر کارشناس رسمی دادگستری

خیر. برابر قانون، شخصیت و اموال شرکت ها مستقل از شخصیت وا موال مدیران آنها است بنابراین نمی توان حکمی که علیه شرکت برای پرداخت خسارت صادر شده است را علیه مدیران شرکت و اموال آنها اجرا نمود.

بله. برابر قانون اجرای احکام مدنی اگر حکم خلع‌ ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع یکی از شرکای مشاع صادر شده باشد حکم خلع ید نسبت به تمام آن ملک اجرا می شود.

برابر تبصره 12 قانون بودجه 1400 سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه مبلغ 480 میلیون ريال و ( ماهانه مبلغ 40 میلیون ريال ) می باشد.

خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، اثبات مالکیت، ابطال سند، الزام به تنظیم سند، الزام به تحویل ملک، قلع و قمع بنا، الزام به فک رهن، دعاوی قانون پیش فروش ساختمان و تایید اعلام فسخ قرارداد از جمله دعاوی مهم ملکی هستند.

ماده ۵۹ قانون کار به عنوان قانون آمره و فصل الخطاب دعاوی کارگری و کارفرمایی در مورد اضافه کار کارگران بطور شفاف توضیح داده است. سوالی که طرح شده راه کار قانونی برای عدم پرداخت اضافه کار به کارگر ندارد مگر آنکه کارگر از حق قانونی خود بدلیل نیازهای مالی و... بگذرد که از منظر حرفه ای توصیه به این امر نمی نمایم. در دورانی بسر می بریم که هم کارفرمایان و هم کارگران به شدت گرفتار هستند.

نسبت به املاکی که دارای سند رسمی هستند و با قولنامه به دیگری منتقل شده اند اصولاً دعوی الزام به ایفای تعهد و انتقال سند را توصیه می کنیم. البته مشاوره با وکیل مجرب پیش از طرح دعوا فراموش نشود.

در اجرای ماده ۷۳ قانون کار همه کارفرمایان مکلف به اعطای سه روز مرخص با مزد به کارگرانی که ازدواج دائم می نمایند یا همسر،پدر،مادر و فرزندان آنها فوت می کنند می باشند.

طرح دعوی اثبات صحت سند (قولنامه) و اثبات مالکیت از طریق دادگاه را در این باره توصیه می کنیم. البته پیش از طرح دعوا مشاوره با وکیل مجرب را فراموش نرمایید.

کارگر محق به استفاده از این سه روز است و کارفرما تخطی از ماده ۷۳ نموده و در صورت تقدیم دادخواست کارگر، دوایر اداره کار کارفرما را مکلف به اعطاء مرخصی مذکور و یا مابه ازاء ریالی آن می نمایند.

بله. برابر نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اعتراض به رای هیات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، یک نوع دعوی اثبات مالکیت است.

قانون کار آمره بوده و قانونی حمایتی به نفع کارگران است اگر مرخصی مذکور به کارگران اعطاء نگردد تا زمانی که افراد ذینفع تقدیم دادخواست ندهند دوایر اداره کار به موضوع ورود نمی کنند.

الف- داوطلب شدن در انتخابات ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

ماده ۶۶ قانون کار اعلام می دارد((کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.)) همانگونه که در نص صریح ماده ۹ قانون کار پیش بینی گردیده اختیار ذخیره ۹ روز مرخصی سالانه با کارگر می باشد. لیکن بیشتر از ۹ روز امکان ذخیره وجود ندارد و کارفرما با پرداخت هزینه های مترتبه می تواند ذخیره مرخصی کارگر را بازخرید نماید یا آنکه در سنوات بعد به کارگر اجازه استفاده از خود مرخصی ذخیره شده سالهای قبل را بدهد. البته در اداره های کار شعب مختلف تفسیر های مختلف دارند برخی هم رای می دهند بازخرید ذخیره مرخصی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی کارگر است که این امر صحیح نیست و قابل اعتراض توسط کارفرما می باشد. رویه دیگری هم در کارگاهها هست که کارگران را ملزم به استفاده از کل مرخصی می کنند که این امر نیز مغایر نص صریح ماده ۶۶ قانون کار است و به هیچ وجه توصیه به این موضوع نمی شود.

شکایت و دعوی کیفری باید ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و اگر دادسرا تعطیل یا جرم مشهود باشد در کلانتری یا پاسگاه محل وقوع جرم انجم شود.

ماده ۲۷ قانون کار اشعار می دارد ((هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید.)) بنابراین پرداخت مبلغ سنوات توسط کارفرمایان در پایان هر قرارداد در صورت تقدیم دادخواست از سوی کارگران در دوایر اداره های تعاون کار و رفاه اجتماعی علی الحساب تلقی شده و کارفرما را مکلف به پرداخت مابه التفاوت مبالغ پرداختی با آخرین حقوق دریافتی و حکم کارگر می نمایند. این امر برای کارگزاری که ۱۰ سال یا پانزده سال و یا بیشتر کار کرده و ممکن است چند ده میلیون تومان حکم مابه التفاوت حق سنوات بدنبال داشته باشد. و امکان دفاع حقوقی بدلیل نصح صریح قانون بسیار محدود و یا ناممکن می شود و کارفرما هم از منظر مادی و هم از منظر معنوی به شدت متضرر می شود. توصیه حقوقی نمی شود سنوات کارگزارانی که در سنوات بعد قرار است ادامه کار بدهند در پایان هر قرارداد پرداخت شود. هر وقت کارگزار بطور قطعی منفک شد و قطع همکاری دائم در اجرای ماده ۲۱ قانون کار و بندهای ذیل آن داشت آن وقت ذخیره سنواتی ماده ۲۷ به ایشان تادیه گردیده و تسویه حساب نهایی بعمل آید.

خیر. بازداشت افراد فقط و فقط در صلاحیت قضات و نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری است.

پاسخ این امر مغایر با نص ماده ۲۷ قانون کار است. راهکار های حقوقی وجود دارد که ضمانت اجرای مطلوب جهت کسب نتیجه دلخواه کارفرما در اداره کار و دوایر ذیمدخل ندارد ولی بدلیل ضعف سواد حقوقی و کم تجربگی اعضای برخی هیئت های رسیدگی بعضا از آن استفاده می شود.

بله. در قوانین کنونی ایران ، پولشویی جرم است و مجازات های خاص خود را دارد.

بله. برابر مقررات جدید قانون چک حداکثر مدت اعتبار برگه های چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال می باشد.

بله. برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به ديگری با انگيزه فرار از پرداخت بدهی جرم است.

برابر مقررات قانونی اگر بعضی از نکات در هنگام صدور چک یا هنگام انتقال چک یا هنگام اقدام برای وصول چک رعایت نشود بسیاری از مزایای ویژه ای که در قانون برای چک درنظر گرفته شده از بین می رود و چک فقط ارزش یک برگه عادی را پیدا می کند نه ارزش یک برگ چک را در این حالت گفته می شود که چک فقط سند عادی طلب است.

بله. علاوه بر پولشویی و جرایم مالیاتی در جرایمی همانند تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی كشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم انتشار اسامی محکومان، امکان پذیر است.

یعنی دارنده چک فقط می تواند در حدی که سامانه بانک مرکزی او را دارای توان مالی می شناسد چک صادر کند نه بیشتر از آن.

بله. اعلام مفقودی چک به دروغ، برای جلوگیری از پرداخت آن برابر ماده 14 قانون صدور چک، جرم است.

مستند به شِقِ پایانی ماده ۲۷ قانون کار تسویه حساب سال قبل را در فرودین ماه سال جدید می توانید به ماخذ حقوق و مزایای اسفند سال قبل که آخرین حکم حقوقی کارپرادازان بوده پرداخت فرمایید. ملاک دوره زمانی استحقاق کارگر برای دریافت مزایای قانونی است.

بله. برابر مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی امکان مجرم شناختن شرکت ها نیز وجود دارد.

ماده ۶۶ قانون کار اختیار ذخیر مرخصی استحقاقی تا سالی ۹ روز را به کارگر داده و قابل تجمیع برای همه سنوات خدمت کارگران است یعنی اگر کارگری ده سال کار کرده باشد و سالی ۹ روز را هم ذخیره کرده باشد عملا ۹۰ روز دخیره مانده مرخصی دارد و کارفرما باید در صورت قطع همکاری با کارگر ۹۰ روز برای او ذخیره مرخصی را برابر آخرین حکم بازخرید نماید. ذخیره مانده مرخصی برابر ماده مذکور هر سال ۹ روز است و مازاد بر آن به دو طریق عمل می شود عمدتا ذخیره مازاد بر ۹ روز از میان میرود(به اصلاح عامیانه سوخت می شود) برخی کارفرمایان به منظور کمک به کارگر خودخواسته اقدام به پرداخت مبلغ ریالی حقوق تعداد روزهای باقی مانده مازاد بر ۹ روز می کنند.

یکی از این مجازات ها بسته به مورد: انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

ماده ۵۹ قانون کار اشعار می دارد(( در شرایط عادی، ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف- موافقت کارگر ب - پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هرساعت کار عادی تبصره ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ) ماده ۶۰ قانون کار نیز اعلام می دارد: ((ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود.( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب- اعاده فعالیت کارگاه در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد. تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. تا ضرورت کار اضافی و مدت آن معین شود. تبصره ۲- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود. بنابراین در صورت ارجاع بیش از ۸ ساعت اضافه کار باید مراتب بطور مکتوب به اداره کار اعلام گردد زیر این مدت نیازی به اعلام مکتوب نیست و پرداخت مزد اضافه کار برابر بند ب ماده ۵۹ و داشتن مستندات مالی پرداخت به کارگر توسط کارفرما کافی به مقصود است و با ارائه آنها به اداره کار رای مازاد علیه کارفرما صادر نخواهد شد.

بسته به میزان رشوه و مورد از شش ماه تا ده سال زندان و انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی، جزای نقدی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق

اولا توصیه اکید حقوقی می نمایم آئین نامه انضباطی مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را با انجام تشریفات قانونی در مبادی ذیمدخل در راستای صیانت از شخصیت حقوقی شرکت و شخصیت حقیقی مدیران آن و کارکنان تابعه تحت اقدام قرار دهید. شورای اسلامی کار را هم در موضوعات مبتلا به شرکت ایجاد و فعال نمایید. همه موارد تخلفات را می شود در آئین نامه انظباطی مصوب مورد نظر احصاء کرده و مصوبات مربوط به تخلفات اداری کارگران را در شورای اسلامی کار شرکت طرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار داد. هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره های کار نیز معمولا مصوبات شورای اسلامی کارگاهها که بر مبنای آئین نامه انظباطی مصوب صادر گردیده‌ را عینا تنفیذ و تایید نموده و لازم الرعایه می دانند. لیکن در حال حاضر تعداد کثیری از کارفرمایان بدون داشتن آئین نامه انظباطی مصوب برخی تنبیهات را نسبت به تخلفات کارگران خود راسا اعمال می نمایند که بدلیل عدم اطلاع کارگران از مفاهیم قانونی اقدامی در دوایر کار صورت نمی پذیرد. لیکن در صورت تقدیم دادخواست به هیاتهای اداره کار برابر موازین، اقدام به صدور آرای مقتضی علیه کارفرمایان می نمایند.