× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ آنی مشاور

سفته :

بله. صدور سفته به صورت عندالمطالبه، ممکن است. در این حالت باید در محل درج تاریخ سررسید سفته به جای نوشتن تاریخ مشخص، نوشته شود "عندالمطالبه"

خیر. اقدام برای مطالبه وجه سفته تا پیش از مرحله اجرای حکم فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

انتقال سفته با ظهر نویسی با امضای ظهرنوس در پشت سند کفایت می کند و نیازی به مهر، درج تاریخ و نام منتقل الیه نیست.

null

null

null