آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

بررسی رابطه مدیریت سود واقعی با چرخه عمر شرکتها

۰۳:۴۵ - ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

  • 0
  • 0
  • 3534

۲۶

مرداد

بررسی رابطه مدیریت سود واقعی با چرخه عمر شرکتها سید مصطفی حسینی هرانده 1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

بررسی رابطه مدیریت سود واقعی با چرخه عمر شرکتها سید مصطفی حسینی هرانده 1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه @yahoo.com 20 hosseiny حمیدرضا عرفی 2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد فیروزکوه Orfal_19@yahoo.com چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نظر رابطه بین متغیرها، همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 0331 تا سال 0334 به تعداد 471 شرکت است که تعداد 44 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. گردآوری اطلاعات از نرم افزار رهآورد نوین 3 و بانکهای اطلاعاتی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران، دادههای مربوط به فرضیههای پژوهش از گزارشهای سالانه و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و گردآوری گردید. تحلیل آماری از طریق نرم افزار Eviews و spss انجام شد. در نهایت فرضیههای پژوهش از طریق آزمون F لیمر و هاسمن آزمون شد. یافتههای پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. کلمات کلیدی: مدیریت سود واقعی،، مرحله رشد، بلوغ، افول. 1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد، واحد فیروزکوه، گروه حسابداری، فیروزکوه، ایران- پست الکترونیک نویسنده مسئول @yahoo.com 20 hosseiny – 7 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد فیروزکوه - Orfal_19@yahoo.com 233 مقدمه امروزه اطلاعات ابزاری مهم در تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می آید و بدون شک کیفیت تصمیم ها به صحت و دقت اطلاعات موجود بستگی دارد. صورت های مالی مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. در این بین صورت سود و زیان با ارائه اطلاعات مفید درباره توان سودآوری واحدهای تجاری توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب نموده است. از طرفی اعمال قضاوت توسط مدیران در تهیه صورتهای مالی نگرانیهایی را در مورد قابلیت اتکاء سود حسابداری ایجاد کرده است. چنانچه مدیران از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزههایی برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی داشته باشند، احتمال دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. هر سیستمی در هر مرحله از چرخه عمر )منحنی عمر( خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور چیرگی بر مسایل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال آن از دوره ای به دوره دیگر میباشد. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض میکند که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد میشوند، رشد میکنند و میمیرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند )آدیزس، ترجمه 0340 (. در حقیقت رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان میدهند. در جوانی )دوران رشد( سازمان ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترلاند. با افزایش عمر سازمان ها، روابط تغییر میکند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می یابد. در نهایت، هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست، این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل )بلوغ( شناخته می شود )همان منبع(. در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به چهار مرحله تولد یا ظهور، رشد، بلوغ و افول تقسیم می شوند. مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود )زو 0 7112 (. در حوزه حسابداری برخی از پژوهشگران ، تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند )بلک 7 0334 ؛ آنتونی و رامش ، 3 ؛0337، آهارونی 4 7112 (. این پژوهشگران چهار مرحله برای توصیف چرخه عمر شرکت را به شرح ذیل تبیین نموده اند. ، نتایج برخی تحقیقات انجام شده نشان می دهد، ویژگی های مالی شرکت ها در دوره های مختلف چرخه عمر شرکت یکسان نیست و بسته به دورهای که شرکت در آن قرارداد، تغییر میکند. آنتونی و رامش ) 0337 ( نشان دادند بین قیمت سهام و اطلاعات حسابداری در چارچوب چرخه عمر شرکت ارتباط معناداری وجود دارد لذا ویژگی های مالی یک شرکت متاثر از مرحلهای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. همچنین چنگ و همکاران ) 0332 ( بیان نمودند هنگامی که سود با عدم ثبات و عدم انطباق کامل هزینه ها با درآمدها روبه رو است، بازار سهام از معیار جریان های نقدی به منظور ارزیابی قیمت سهام شرکت ها 1 xu 2 Black 3 Anthony & Ramesh 4 Aharony 234 استفاده می کند. از این رو به نظر میرسد، مدل چرخه عمر شرکت میتواند کلیدی برای شناخت مدیریت سود واقعی شرکت در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. آگاهی از مرحله ای که شرکت در آن قرار دارد به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری امکان می دهد تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیازهای جاری و آنی آن )نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تأمین مالی( و نیز قابلیتهای مدیریت به عمل آورند. مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود نشان دهنده وجود دو شیوه اصلی برای مدیریت سود است. مدیران شرکتها میتوانند .) از طریق دستکاری اقلام تعهدی و همچنین دستکاری فعالیتهای واقعی، سود را مدیریت کنند )هلی و همکاران 0333 اغلب ادبیات مدیریت سود بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاکید دارد. در حالی که مطالعات کمی در زمینه مدیریت سود واقعی و تأثیر آن بر چرخه عمر واحد تجاری صورت گرفته است. مدیریت سود واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است. لذا پژوهشگران در مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود واقعی به دنبال شناسایی سطوح غیرعادی فعالیت های واحد تجاری هستند )انصاری، 0337 (. از این رو هدف اصلی این پژوهش "بررسی ارتباط بین دستکاری فعالیت های واقعی و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" می باشد. در این بررسی معیارهای مدیریت سود واقعی با توجه به پژوهش کوهن و زاروین ) 7101 ( انتخاب شده است. رابطه بین معیارهای مدیریت سود واقعی و چرخه عمر از طریق تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به مطالب فوق، این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تأثیر مدیریت واقعی سود در مراحل مختلف عمر شرکت )رشد، بلوغ و افول( چگونه است؟ پیشینه ی پژوهش پیشینه ی نظری طبقه بندی چرخه عمر بر اساس تئوری اقتصادی هر سیستمی در هر مرحله از چرخه عمر)منحنی عمر( خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور چیرگی بر مسایل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند )آدیزس 0 .) ، ترجمه 0340 در حقیقت رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان میدهند. در جوانی )دوران رشد( سازمان ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان ها، روابط تغییر می کند: کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می یابد. در نهایت، با پیر شدن )دوران افول( قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل )بلوغ( شناخته می شود )همان منبع( . 1 Adizes 237 در نظریه های اقتصادی چرخه عمر شرکت ها و موسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال میکنند. این سیاست ها به گونهای در اطلاعات حسابداری شرکتها منعکس میشود )زو 0 7112 (. بنابراین منطقی است انتظار داشته باشیم میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری از یک مرحله چرخه عمر به مرحله دیگر ، متفاوت باشد. داده ها و اطلاعات حسابداری می توانند بر تصمیم گیری های راهبردی شرکت تأثیر بگذارند. تصمیم گیری های راهبردی رهیافتی برای انجام فعالیت های تجاری هستند که منجر به تغییر ارزش شرکت می شوند. مطالعات روی چرخه عمر نشان دادکه اثربخشی فعالیت های تجاری با تغییرات ارزش شرکت طی مراحل چرخه عمر هماهنگ است. واحد های تجاری با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود )جافر 7 7101 (.در حوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران ، تاثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند )بلک 3 0334 ؛ آنتونی و رامش ، 4 0337 ؛ آهارونی ، 7 7112 (. این ، پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند. 1 Xu 2 Jaafer 3 Black 4 Anthony & Ramesh 5 Aharony زیاد پیری تکامل رشد کم قابلیت انعطاف نمودار :رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری زیاد کم رشد کمال پیری کنترل پذیری انعطاف پذیری 232 الف( مرحله تولد یا ظهور در این مرحله معمولا میزان دارایی ها )اندازه شرکت( در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود آوری در سطح پایین است و شرکت ها برای تامین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولا صفر یا حداکثر 01 درصد است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تامین مالی بعضاً ناچیز است. ب( مرحله رشد در این مرحله اندازه شرکت بیش از اندازه ی شرکت های در مرحله ی ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر در داراییهای مولد سرمایه گذاری شده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکت ها معمولاً بین 01 تا 71 درصد در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری .) تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تامین سرمایه فزونی دارد )آدیزس، ترجمه 0340 ج( مرحله بلوغ در این مرحله شرکت ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تامین می شود. اندازه ی دارایی ها این شرکت ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی دارایی های شرکت های در مرحله ی رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً بین 71 تا 011 درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تامین مالی از خارج، عموما بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تامین سرمایه است )همان منبع(. د( مرحله افول یا سکون در این مرحله چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است. شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن این که هزینه تامین مالی از منابع خارجی نیز بالاست به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تامین مالی است. )همان منبع(. تعریف مدیریت سود محققان و دانشگاهیان در این باره که مدیریت سود چیست، اجماعی ندارند، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب مالی مشخص نمی باشد. در این خصوص میتوان به سه تعریف اشاره کرد: فرآیند استفاده تعمدی از برخی محدودیت های اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری برای « -0 مدیریت سود عبارت است از دیویدسون، استایکنی و وی ( » دستیابی به سطح مطلوبی از سود گزارش شده 0 .) 0342 ، ذکر شده در بنیش، 7110 ، مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی، با هدف کسب منافع شخصی )مقابل « -7 مدیریت سود عبارت است از بسطی فرعی از این تعریف مدیریت سود »... ) مطالب ذکر شده، انجام بی طرفانه فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی می باشد 1 Davidson Stickney and Weil 232 حقیقی را در بر می گیرد، تصمیم های سرمایه گذاران و تأمین مالی به موقع برای تغییر سود مورد گزارش یا اجزای آن)شیپر 0 ، .) 0343 ، ذکر شده در بنیش 7110 مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیر در گزارشگری مالی در ساختار معاملات از اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج « -3 قراردادهایی که به ارقام حسابداری 7 .) هیلی و والن، 0333 ( » گزارش شده وابسته است، تغییراتی اعمال نماید نبود توافق عمومی درباره تعریف مدیریت سود از شواهد تجربی بدست آمده مطالعاتی که به دنبال کشف مدیریت سود یا ارائه شواهدی از انگیزه های مدیریت سود هستند تفاسیر متفاوتی را ایجاد می نماید. لذا مقایسه سه تعریف بالا مفید به نظر می رسد. هر سه تعریف با فعالیتهایی که در زمینه گزارشگری مالی بر عهده مدیریت است سروکار دارند- شامل ساختار معاملات به طوری که یک رویه حسابداری مطلوب بکار برده شود )مانند ادغام، اجاره های عملیاتی(. با این حال تعریف دوم این را می پذیرد که مدیریت سود از طریق اخذ تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری به موقع را میتوان به عنوان ابزاری از مدیریت سود در نظر گرفت. یک مشکل در تعریف دوم آن است که خواننده هر تصمیم به موقعی را به عنوان مدیریت سود تعریف نماید. با بیان آنکه مدیریت سود را به عنوان تصمیمی ناشی از رفتار سرمایه گذار عقلایی دانست. این دیدگاهی را ارائه می دهد که مدیریت سود در گزارشگری مالی نمود پیدا می کند. دو رویکرد درباره مدیریت سود وجود دارد: رویکرد فرصت طلبی و رویکرد اطلاعات. رویکرد فرصت طلبی بیان می دارد که مدیریت به دنبال گمراه کردن سرمایه گذاران است و رویکرد اطلاعات، در ابتدا توسط هولتسن و لفویج 3 0343 ( مطرح شد، بر ( اساس آن حق انتخاب مدیریت ابزاری است برای مدیران تا با استفاده از آن انتظارهای شخصی خود درباره جریان وجوه نقد آتی را به سرمایه گذاران علامت دهند. نتایج بسیاری از کارهای قبلی مبتنی بر رویکرد فرصت طلبی برای مدیریت سود است و رویکرد اطلاعات مورد آزمون قرار نگرفته است. گمراه « سه تعریف فوق همچنین می پذیرند که مدیریت سود با هدف پنهان کردن عملکرد ضعیف انجام می شود، اما اصطلاح در تعریف هیلی و والن ) 0333 ( به طور آشکار مانع آن شده است که مدیریت » کردن می تواند با هدف افزایش علامت دهی از طریق سود گزارش شده رخ دهد. بنابر تعریف سوم، مدیریت سود تا حد زیادی تقلب محسوب می شود . یعنی تقلب به عنوان تعریف می شود. » انجام یک یا چند عمل تعمدی به منظور فریب سایرین و ایجاد زیان مالی برای آنها « بنابراین اختلاف اصلی بین تعریف سوم و تقلب این است که ذینفعان ممکن است رفتار مدیریت سود را پیش بینی نمایند و درباره بخش هایی از قرارداد که برای آن ها چتر حمایتی قیمت ایجاد می کند مذاکره مجدد نمایند. 1 Schipper 2 accouting number 3 Holthausen and leftwich 234 مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. این مدیریت سود که از طریق دستکاری ارقام حسابداری یا دستکاری فعالیتهای واقعی انجام می شود، دقت و صحت پیام رسانی سود را کاهش می دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را افزایش میدهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. مدیریت سود نه تنها عملکرد واقعی شرکت را پنهان می کند بلکه روند واقعی رشد سود و درآمد شرکت را که در پیش بینی رشد آتی شرکت مفید است نیز مخفی می سازد. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. شیوه های مدیریت سود: به طور کلی مدیریت سود از دو طریق امکان پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی. مدیران شرکتها برای دستکاری سود از دو روش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود استفاده می کنند. در حالت اول، مدیریت از طریق دستکاری اقلام تعهدی به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می پردازد. در این روش، مدیر به وسیله تسریع در شناخت درآمدها و تاخیر در شناخت هزینهها، به منظور ارائه عملکردی بهتر در دوره جاری، اقدام به مدیریت سود می کند. اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیم های عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت های واقعی به مدیریت واقعی سود روی میآورد تا به سود مورد نظر خویش دست می یابد. الف- دستکاری در فعالیتهای واقعی. ب- دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری. الف- تعریف مدیریت واقعی سود: شیپر) 0343 ( در تحقیق خود عنوان کرد که مدیریت سود می تواند فعالیتهای واقعی را نیز شامل گردد. این نوع مدیریت سود از طریق تغییر در فعالیتهای عملیاتی با هدف گمراه گردن ذینفعان انجام شود. دستکاری فعالیتهای واقعی بر جریانهای نقدی و در پارهای از موارد بر اقلام تعهدی تأثیر میگذارد. مدیریت سود واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است. لذا پژوهشگران در مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود واقعی، به دنبال شناسایی سطوح غیرعادی فعالیتهای واحد تجاری هستند. رویچودهری ) 7112 ( مدیریت سود واقعی را اینگونه تعریف میکند "انحراف از فعالیتهای عادی عملیاتی توسط مدیران به منظور گمراه کردن برخی از ذینفعان درباره این که اهداف گزارشگری مالی در روند عادی عملیات برآورده شده است." در صورتی که مدیران به طور گسترده با این قبیل فعالیتها درگیر باشند، نشان دهنده تمایل آنها به مدیریت سود واقعی است. زیرا این قبیل فعالیتها میتواند بر سود دوره جاری تاثیر گذار باشد. این انحرافها اگرچه مدیریت را قادر به برآورده ساختن اهداف گزارشگری می کند، ولی لزوماً ارزش شرکت را افزایش نمیدهد. 233 مطالعه گراهام و همکاران ) 7117 ( نشان داد مدیران اجرایی تمایل به برآورده ساختن اهداف سود نظیر سود سال گذشته و پیش بینی تحلیلگران از طریق دستکاری فعالیت های واقعی دارند. در حالی که این دستکاری ها به طور بالقوه می تواند ارزش شرکت را کاهش دهد. زیرا دستکاری فعالیت های واقعی در دوره جاری به منظور افزایش سود، ممکن است بر جریان های نقد دوره آتی تاثیر منفی داشته باشد. برای مثال تخفیفات قیمتی گسترده در دوره جاری به منظور افزایش حجم فروش و برآورده کردن کوتاه مدت اهداف سود، می تواند منجر به ایجاد انتظار مشتریان برای دریافت چنین تخفیفاتی در دوره آتی گردد که به طور ضمنی بیانگر حاشیه سود پایینتر در فروش دوره آتی است. تولید بیش از اندازه نیز با ایجاد موجودی کالای اضافه بر تقاضا، هزینه های نگهداری زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با تولید بیش از اندازه می توان هزینه سربار ثابت را بر تعداد واحد بیشتری سرشکن کرد. در نتیجه با کاهش هزینه ثابت هر واحد، هزینه تولید هر واحد کاهش و حاشیه سود هر واحد افزایش مییابد. از آنجایی که تولیدات فروش نرفته به موجودی کالا افزوده می شود، تولید بیش از اندازه به طور موثری، هزینه سربار بیشتری به موجودی کالا و هزینه سربار کمتری به بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره جاری تخصیص می دهد و شرکت حاشیه سود بهتری را گزارش می کند. کاهش هزینه های اختیاری نیز از دیگر روش های مدیریت سود واقعی است. هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری معمولاً در دورهای که تحمل شده اند، گزارش میشوند. از این رو، مدیران شرکتها میتوانند از طریق کاهش هزینههای اختیاری، هزینههای گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. بنابراین، فعالیت های متفاوت مدیریت سود واقعی می تواند نتایج معکوس و متفاوتی بر جریانهای نقد دوره جاری داشته باشد. برای مثال، اگرچه کاهش هزینه های اختیاری و تولید بیش از حد در دوره جاری، از جمله فعالیت های مدیریت واقعی سود در جهت افزایش سود جاری است، ولی کاهش هزینههای اختیاری )در صورت پرداخت نقدی این هزینهها( میتواند جریانهای نقد دوره جاری را افزایش دهد. در حالیکه تولید بیش از اندازه در سطح فروش ثابت و معین، جریانهای نقد دوره جاری را کاهش می دهد. افزون بر این، برخی از فعالیت های مدیریت سود واقعی نظیر تسریع در فروش از طریق اعطای تخفیفات یا شرایط اعتباردهی مناسب به منظور افزایش سود جاری می تواند جریانهای نقد دوره جاری را کاهش دهد. ب- تعریف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی: به دلیل انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت با استفاده از روشهای مختلف پذیرفته شده، سعی در اعمال نظر در اقلام تعهدی سود دارد. اعمال نظر مدیریت می تواند کیفیت اطلاع رسانی .) سود را به وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد. )انصاری، 0337 قضاوت استفاده می کند، تا در گزارش های مالی به منظور گمراه کردن 0 برخی ذینفعان درباره عملکرد 1 Mislead 241 پیشینهی تجربی در ایران پژوهش بسیار محدودی در زمینه چرخه عمر شرکت انجام گرفته است و اکثر پژوهشهای انجام شده در رابطه با مدیریت سود با شاخص اقلام تعهدی اختیاری است و مطالعات اندکی در رابطه با مدیریت سود واقعی وجود دارد که به شرح زیر ارائه می گردد: استا و ) قیطاسی) 0331 در تحقیقی اثر « چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی » اختیاری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی 041 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است، به طوری که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد نسبت به مرحله افول و بلوغ بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است. مرادی و اسکندر) 0333 (، به بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر شرکت پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس معیارهای پایداری سودو پیش بینی کنندگی سود، کیفیت سود در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ بر این اساس، پایداری سود و پیش بینیکنندگی شرکت هایی که در مرحله افول قرار دارند، از سایر شرکت ها کمتر است. این در حالی است که بین شرکتهای بالغ و رشدی تفاوت معناداری وجود ندارد. انصاری و همکاران) 0333 (، به بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت پرداختند. یافته های این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و روش دادههای پانل بیانگر ارتباط مثبت و معنادار میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با معیار عدم نقدشوندگی و ارتباط منفی و معنادار با معیار ارزش شرکت می باشد و در بخش دیگر، نتایج بیانگر رابطه معنادار میان مدیریت سود واقعی و متغیرهای وابسته نمیباشد. گوهار استپانیان 0 7101 (، به بررسی چرخه عمر شرکت و نوع پرداخت سود سهام می پردازد. در این تحقیق سه گروه متفاوت ( از واحدهای تجاری توزیع کننده وجه نقد شامل بازخرید سهام، سود نقدی و ترکیبی از سود نقدی و بازخرید سهام در نظر گرفته شده است. بازخرید سهام در مرحله رشد سریع، بسیار محتمل است و نشانه کیفیت واحد تجاری برای سرمایه گذاران است. پرداخت سود نقدی به سهامداران، در واحدهای تجاری بالغ افزایش می یابد و تمایل مدیران برای گسترش یا حفظ اندازه واحد تجاری نسبت به رفاه سهامداران افزایش می یابد. این مطالعه نشان می دهد که چرخه عمر واحد تجاری از مهمترین دلایل برای انتخاب روشهای پرداخت سود سهام است. کوهن و زاروین) 7101 ( با بررسی هر دو نوع مدیریت سود دریافتند که مدیران در زمان عرضه فصلی سهام اغلب درگیر مدیریت سود واقعی هستند و کاهش عملکرد در زمان عرضه فصلی سهام بیشتر در نتیجه مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی است تا مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی. زیرا دستکاری فعالیت های واقعی نتایج اقتصادی واقعی به همراه دارد. 1 Gohar stepanyan 240 گانی) 7101 ( در پژوهشی دریافت که شرکت ها اغلب درگیر مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی هستند. نتایج بررسی نشان داد که کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و تولید بیش از اندازه با سودی که در نتیجه دستکاری فعالیت های واقعی کسب شده رابطه مثبت دارد. همچنین سودی که از طریق مدیریت سود واقعی ایجاد شده است یک رابطه معکوس با عملکرد آتی شرکت دارد. مطالعات چپمن ) 7100 ( نشان می دهد که شرکت ها در سه ماهه پایان سال از طریق دستکاری فعالیت های واقعی نظیر کاهش قیمت به منظور تسریع موقتی فروش اقدام به برآورده ساختن اهداف سود می کنند. همچنین شرکت ها در موقعیت های رقابتی نسبت به انگیزه های مدیریت سود عکس العمل بیشتری نشان می دهند. با توجه به آنچه بیان شد، فرضیه های پژوهش به شرح زیر مطرح می شود: فرضیه اصلی پژوهش: بین مدیریت سود واقعی و چرخه عمر شرکت رابطه معناداری وجود دارد. فرضیههای فرعی: 0 - بین مدیریت سود واقعی و مرحله رشد رابطه معناداری وجود دارد. -7 بین مدیریت سود واقعی و مرحله بلوغ رابطه معناداری وجود دارد. -3 بین مدیریت سود واقعی و مرحله افول رابطه معناداری وجود دارد. روش شناسی این پژوهش از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه اجرا در ردیف تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار دارد. دادههای این تحقیق نیز داده های کمی هستند، که اغلب اجزاء تشکیل دهنده متغیرها هستند. روش تحقیق در این پژوهش از نظر نوع استنتاج استقرایی واز نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 0344 تا پایان اسفند ماه سال 0337 )دوره 7 ساله( بوده است. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 471 شرکت است که تعداد نمونه 44 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین 3 و بانک های اطلاعاتی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران، داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از گزارش های سالانه و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و گردآوری گردید.مدل های آماری بکار گرفته شده در این پژوهش، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد. چهت آزمون فرضیه ها و تحلیل آماری از طریق EXCEL و EVIEWS 7 انجام می شود.در نهایت فرضیه های پژوهش از طریق آزمون، F فیشر ، . ضریب تعیین ) R2 ( آزمون می شود. 247 متغیرها های پژوهش چرخهی عمر شرکت ها )متغیر وابسته(: آنتونی و رامش) 0337 ( در پژوهش خود به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخهی عمر از چهار متغیر رشد فروش، مخارج سرمایهای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده نمودند. در این پژوهش تفکیک شرکتها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبق روششناسی پارک و چن 0 7112 ( به صورت زیر است: ( به دلیل اینکه تعیین عمر واقعی برخی از شرکتها به علت تحصیل، ادغام و ایجاد شخصیت حسابداری و گزارشگری جدید بعد از تحصیل با مشکل مواجه است، لذا متغیر سن )عمر( شرکت حذف شده و طبقهبندی بر مبنای سه متغیر دیگر به شرح زیر است: -0 ابتدا مقادیر سه متغیر فوق )رشد فروش، مخارج سرمایهای و نسبت سود تقسیمی( برای هر سال– شرکت محاسبه شده، سپس این مقادیر براساس چندکهای آماری به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم می شوند. -7 به هر یک از مشاهداتی که در این سه طبقه قرار میگیرند، یک نمره تعلق میگیرد )پایین نمره 0، متوسط نمره 7 و بالا نمره .)3 -3 سپس برای هر سال- شرکت یک نمره مرکب به دست میآید که مجموع نمرههای تعلقیافته میباشد و باتوجه به نگاره زیر در یکی از سه مرحله رشد، بلوغ و یا افول طبقه بندی میگردد. -4 در نهایت، مشاهداتی که براساس متغیرهای مزبور در چارچوب مدل چرخه عمر قرار نمیگیرند، از نمونه اولیه حذف می شوند و مابقی، نمونه نهایی را تشکیل میدهند. نمره ترکیبی نسبت سود تقسیمی (DPR) مخارج سرمایهای (CE) رشد فروش (SG) پنجکها 2 3 3 0 رشد (G) 7 7 7 2 بلوغ (M) 0 0 3 7 افول (S) ضمناً شرکتهایی که نمره ترکیبی کمتر از 7 و یا بالاتر از 2 را به دست میآورند، در چارچوب مدل چرخه عمر قرار نگرفته و به شرح بند 4 فوق از نمونه اولیه حذف میشوند. تعریف عملیاتی هریک از متغیرهای فوق به شرح زیر است: 1 Park& chen 243 ??=[1−(SALEtSALEt−1 )]∗100 رشد فروش: درصد حاصل از یک منهای فروش سال t تقسیم بر فروش سال t-1 ???=[1−(????DPSt−1)]∗100 سود تقسیمی: درصد حاصل از یک منهای سود تقسیمی سال t تقسیم بر سود تقسیمی سال t-1 CE=[ ثابت دارایی (کاهش ) اضافات شرکت ارزش بازار ] مخارج سرمایهای: درصد اضافات )کاهش( دارائیهای ثابت دوره تقسیم بر ارزش بازار سهام شرکت. در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله )خرید و فروش( یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران چرخه عمر به صورت سه مرحله ای،رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرف نظر شده است. مدیریت سود واقعی )متغیرمستقل(: در پژوهش حاضر مانند تحقیقات روچودهری ) 7112 ( و کوهن و همکاران ) 7114 (، انصاری و شیرزادی ) 0337 ( و انصاری و همکاران ) 0333 ( جهت اندازه گیری سطح دستکاری فعالیتهای واقعی از سه معیار سطح غیرعادی جریان نقد عملیاتی، سطح غیرعادی هزینههای تولیدی و سطح غیرعادی هزینههای اختیاری استفاده میشود. برای اندازه گیری این سه معیار به ترتیب از مدل های رگرسیون زیر استفاده می شود و در همه آنها جزء باقیمانده معادله رگرسیون )£( نشاندهنده سطح غیر عادی متغیر برآورد شده میباشد: نحوه اندازهگیری سطح غیرعادی جریان نقد عملیاتی: cfoit/Assets it= K1t(1/ Assetsi,t-1) + K2t(Salesit/ Assetsi,t-1) + K3t(Δ Salesit/ Assetsi,t-1)+ it £ Assetst-1 : جمع داراییها در ابتدای دوره مالی Δ Salesit : تغییرات در فروش cfoit : جریان نقدی عملیاتی در دوره t نحوه اندازهگیری سطح غیرعادی هزینههای تولیدی: PROUD*/Assetsi,t-1= K1t(1/ Assetsi,t-1) + K2t(Salesit/ Assetsi,t-1)+ K3t(Δ Salesit/ Assetsi,t-1)+ £ it PROUD : هزینه های تولیدی را در دوره t نشان می دهد و شامل مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات در موجودی کالا است. 244 نحوه اندازهگیری سطح غیرعادی هزینههای اختیاری: DiscExpit/Assets it= K1t(1/ Assetsi,t-1) + K2t(Salesit/ Assetsi,t-1) + K3t(Δ Salesit/ Assetsi,t-1)+ £ it DiscExpit : هزینه های اختیاری در دوره t است و شامل مجموع هزینه تبلیغات، هزینههای عمومی، فروش و اداری و تشکیلاتی می شود. حال همانند پژوهشهای گذشته برای بدست آوردن مدیریت واقعی سود، جزء باقیمانده سه معادله رگرسیون )£( بالا را استاندارد کرده و با یکدیگر جمع می کنیم تا مدیریت سود واقعی بدست آید )گارسیا و همکاران 0 .) 7107 ؛ انصاری و همکاران، 0333 ، متغیرهای کنترلی به شرح زیر محاسبه می شود: در این پژوهش متغیرهای کنترلی زیر به دلیل بکارگیری آنها بیان شده است: -0 اندازه شرکت (SIZE) : لگاریتم مجموع داراییهای شرکت = اندازه شرکت -7 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BM) : ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t برای کنترل فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته می شود. -3 نوسان بازده سهام شرکت (Varcoef) : نرخ بازده شرکت i در دوره t برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار میگیرد و معادل نسبت انحراف معیار بازده سهام شرکت بر میانگین بازده سهام بین سال های 0331 تا 0334 است. -3 بازده دارائیها (ROA) : از تقسیم سود خالص قبل از بهره و مالیات بر مجموع دارائیها محاسبه میگردد و نشاندهنده عملکرد شرکت است. 1 Garcia 247 یافته های پژوهش آمارِ توصیفی دادهها جدول 1 : آمارِ توصیفی دادهها متغیر تعداد مشاهدات مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف معیار واریانس چولگی کشیدگی اندازه شرکت 420 10.82 18.40 13.3516 1.37504 1.891 1.103 1.454 ارزش دفتری به ارزش بازار 420 -5.87 4.15 .7333 .76338 .583 -1.156 17.492 بازده داراییها 420 -.80 .50 .0850 .14224 .020 -.341 4.287 بازده سهام شرکت 420 -24.66 44.61 1.1990 6.65635 44.307 1.924 23.679 مدیریت سود واقعی 420 -.39 .83 .3066 .22610 .051 -.289 .173 چرخه عمر شرکت افول رشد بلوغ هیچکدام تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 142 33.8 61 14.5 153 36.4 64 15.2 آزمون نرمال بودن دادهها آزمون فرضیات دادههای 471 مشاهده برای سال های 0344 تا 0337 ، از طریق نرم افزار Eveiws انجام شده است. نقطه شروع آزمون تعیین سطح نرمال بودن هرکدام از متغیرها میباشد. برای بررسی نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها از آزمون کولموگروف- 1 باشد، با اطمینان 37 ٪ میتوان نرمال / اسمیرنوف استفاده شده است. اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگ تر از 17 7( نشان می دهد که متغیر وابسته - بودن توزیع متغیرها را مورد تأیید قرار داد و برعکس، نتایج حاصل از این آزمون در جدول ) 4 1 می / تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد. همانگونه که در جدول زیر مشاهده میگردد، مقدار احتمال متغیر وابسته، بیشتر از 17 باشد. بنابراین دادهها را میتوان از طریق آزمون پارامتریک مورد آزمون قرار داد. 242 جدول 2: نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف عنوان تعداد آماره Z کولموگروف – اسمیرنوف سطح معناداری مدیریت سود واقعی 420 . 044 . 052 نتایج آزمون فرضیهی اصلی فرضیه اصلی بیان می دارد: بین مدیریت سود واقعی و چرخه عمر شرکت رابطه معناداری وجود دارد. جدول 3: نتایج آزمون فرضیه اصلی نام متغیر نماد متغیر ضرایب ( Coefficient ) آماره ( t-Statistic ) Prob. مقدار ثابت C 0.130255 1.312799 0.1900 چرخه عمر cycle 0.127604 14.36803 0.0000 اندازه شرکت size -0.011937 -1.676861 0.0943 ارزش دفتری به ارزش بازار bm 0.036561 2.872625 0.0043 بازده داراییها roa 0.008719 0.127592 0.8985 بازده سهام return 0.003788 2.571201 0.0105 آماره F 45.08223 Prob. 0/0000 ناهمسانی واریانس ) F-white ) 2.573559 Prob. 0/0000 آماره H- hausman 55.538547 Prob. 0/0000 آماره F-limer 4.485758 Prob. 0/0000 4( ارائه شده است، سطح معناداری آماره - باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ی اصلی که در جدول ) 4 F-limer 1/111 ( کمتر از ( سطح خطای مورد پذیرش ) 7 درصد( بوده، بنابراین روش دادههای پانلی نسبت به روش دادههای پولد ارجحیت دارد. همچنین باتوجه به اینکه سطح معناداری آماره H-hausman 1/111 ( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش ) 7 درصد( بوده، بنابراین روش ( 242 رگرسیون با اثرات ثابت، نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. همچنین با توجه با اینکه سطح معناداری آماره F-white 1/111 بوده، این موضوع بیانگر این است که رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس میباشد. بنابراین پس از رفع مشکل ، ناهمسانی واریانس، رگرسیون پردازش شده می باشد که پس از رفع ناهمسانی تخمین نهایی ارائه میگردد. در مرحله بعد باتوجه به اینکه آماره F 1/111 ( که دارای سطح معناداری زیر ) 7 درصد( می باشد، بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد. همچنین چون ( سطح معناداری چرخه عمر شرکت )متغیر وابسته( کمتر از 7 درصد می باشد، بنابراین می توان گفت که بین چرخه عمر شرکت و مدیریت سود واقعی رابطه معنی داری وجود دارد. از بین متغیرهای کنترلی، بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با متغیر وابسته دارای رابطه معنادار میباشند. ولی 1 میباشد، رابطهای با / دیگر متغیرهای کنترلی یعنی اندازه شرکت و بازده داراییها به دلیل اینکه سطح معناداری آنها بیش از 17 متغیر وابسته ندارند. نتیجه گیری " نتایج این تحقیق نشان میدهد که میزان استفاده از مدیریت سود واقعی در مرحله رشد نسبت به مراحل بلوغ و افول بیشتر است. نتایج این فرضیهها در عین مطابقت با یافتههای جانسون، نیسیم، وانگ، پنمن، مردای، رضاقلی و صمدی، برخلاف نتایج تحقیق آهارونی و همکاران است. همچنین نتایج آزمون نشان میدهد که میزان استفاده از مدیریت سود واقعی در مرحله بلوغ کمتر از مرحله افول است که مطابق با نتایج تحقیق دچو و برخلاف نتایج تحقیق آهارونی و همکاران است." باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی، بین مدیریت سود واقعی و چرخه عمر شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. عموماً شرکتها بایستی باتوجه به قدمت فعالیت و شناخت ویژگیهای محیط تجاری و رقابتی حاکم بر صنعت، بکارگیری خط مشی میانه در مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری، کسب سهم بازار محصول و بهبود توان انعطاف پذیری مالی را تجربه نمایند. باتوجه به نتایج تحقیق در این فرضیه و وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود واقعی و چرخه عمر شرکت حاصل از عملیات باید اذعان داشت که با وجود مشکلات نظام اقتصادی کشور این مهم برای مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار قابل توجه است تا بتواند با قراردادن شرکتهای خود در مراحل چرخه عمر )رشد، بلوغ و افول( بر شکوفایی بیشتر اقتصاد و بکارگیری منابع سرمایه در گردش در تولید به جای فراهم نمودن از منابع تأمین مالی خارجی بیافزایند. در نهایت به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بورس اوراق بهادار توصیه می شود با عنایت به سطوح مختلف و ناهمگن درجه مخاطره پذیری به عامل حیاتی چرخه عمر شرکت توجه وافر و درخور اهمیت داشته باشند. زیرا لحاظ کردن این عامل مهم، به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی منجر میگردد، ضمن اینکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان مینماید. پیشنهاد میشود که سرمایهگذاران و تصمیمگیرندگان در تحلیل تصمیمات سرمایهگذارای و سایر تصمیمات، عامل اساسی و حیاتی چرخه عمر را به عنوان یکی از متغیرهای با اهمیت در تصمیمگیری مدنظر داشته باشند. 244 میزان استفاده از مدیریت سود واقعی در مراحل مختلف عمر شرکتها را به صورت زیر میتوان نشان داد: ترتیب مراحل مختلف چرخه عمر: 0- رشد 7- بلوغ 3- افول سطح دستکاری در فعالیتهای واقعی: رشد ‹ افول ‹ بلوغ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 0 – بررسی تحقیق حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تأثیر صنعت. 7 – بررسی و مقایسه توان توضیحی اقلام نقدی و تعهدی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. 3 – بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر متغیرهای دیگری، همچون کیفیت حسابرسی، کیفیت سود، محافظه کاری و غیره. 4 – بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی با هریک از متغیرهای کنترلی بکار رفته در این تحقیق )اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نوسان بازده سهام شرکت و بازده داراییها(، 243 فهرست منابع : الف: منابع فارسی ترجمه ک .م سیروس، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران. ،» دوره عمرسازمان «.) آدیزس، .) 0340 مجله پژوهش های حسابداری مالی، .» اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری « .) استا، سهراب و قیطاسی، روح الله. ) 0330 سال چهارم، شماره اول. بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقد « .) انصاری، عبدالمهدی؛ خورشیدی، علیرضا؛ شیرزاد، علی.) 0333 73- فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 00 ، صفحه 40 ، .» شوندگی سهام و ارزش شرکت . بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و « .) انصاری، عبدالمهدی؛ دری سده، مصطفی؛ شیرزاد، علی.) 0337 فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری و ، .» واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 24- مدیریت، شماره 07 ، صفحه 20 . دانشگاه تهران؛ دانشکده مدیریت و حسابداری، پایان نامه » بررسی رابطه چرخه عمر شرکت بر کیفیت سود « .) رضاقلی، سپیده. ) 0331 کارشناسی ارشد در رشته حسابداری. بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری سهام و سود خالص در شرکت « .) ساعی، محمدجواد؛ اسماعیلی، علی و باقری، اکبر. ) 0343 .042- مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 31 ، ص: 023 .» های رو به افول و قوی دانشگاه علوم اقتصادی؛ دانشکده .» بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک « .) قیطاسی، روح الله. ) 0343 علوم اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری. نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیک بخت، محمدرضا ) 0344 (، "بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، .022- مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 77 ، شماره 7؛ ص 027 271 ب: منابع انگلیسی Aharony, j, .Falk, H,.&Yehuda,N.(2006). Corporate Life Cycle And The Value Relevance of cash Flow Versus Accrual Financial information. School of Economics And Management Bolzano,. Italy Working Paper , pp:34. Anthony,J.H. ,&Ramesh,K.(1992). Association Between Accounting Performance Measures And Stock Price A Test Of The Life Cycle Hypothesis, Journal Of Accounting And Economics, Vol .15,pp:203-27. Dickinson,V,(2011). Cash Flow Patterns As A Proxy For Fime Life Cycle, The Accounting Review, Vol, 86, No.6,pp:1969-1994. Jaafer, H. (2010). Accounting Choice, Frime Life - Cycle And The Value Relevence Of Intangible Assets, Global Review Of Accounting And Finance , Vol, 1, No.1,pp:18- 40. , Jenkins,D.S. , Kance, G.D. ,& Velury , U.(2004). The Impact Of The Corporate Life Cycle on The Relevance Of Disaggregated Earnings Components , Review Of Accounting And Finance , Vol, 3 ,pp:5- 20. Kallunki , J. , Silvola, H.(2008). The Effect Of Organizational Life Cycle Stage on The Use Of Activity Based Costing , Management Accounting Research , Vol, 19,pp:62- 79. Nissim, G.& Penman, S.(2001). Ratio Analysis And Equirty Valuation: From Research To practice . Review Of Accounting Studies, Vol, 1,pp:109-154. Park ,Y, Chen,K.(2006). The Effect Of Accounting Conser vatism And Life - Cycle Stage on Firme Valuation. Journal Of Applied Business Research , Vo, 22,pp:75- 92. Thanatawee ,Y.(2011). Life – Cycle Theory And Free cash Flow Hypthesis : Evidence From Dividensd Policy In Thailand . Journal Of Business , Vo, 34,pp:411- 433. Xu, B. (2007). Life Cycle Effect On The Value Relevance Of Common Rick Factor. Review Of Accounting And Finance , Vol, 6 ,pp:162- 175. 270 examine the impact of real earning management on Life -Cycle in Tehran stock exchange mostafa hosseiny Department of accounting,firouzkoh,science and research branch,islamic azad university, firouzkoh ,iran.. M.hosseiny20 @ gmail.com Hamid reza orfi Phd of finance member of scientific board of islamic c azad university firouzkoh branch,iran. Orfal_19@yahoo.com Abstract The current study is to examine the, effect between real earning management on Life -Cycle in Tehran stock exchange. This study for the aim is practical and from thir relation between variable is correlation. The population of the study is all companies listed Tehran stock exchange during 2008-2013. The statistical population consists of 84 firms selected. In this regard, applying control variables four hypotheses are tested using multi-variable regression method. Needed data was collected through financial statement and performance reports of listed companies on Tehran stock exchange and Rahavard Novin Database .Data analysis and hypotheses testing were conducted through the application of Eviews and SPSS software and statistical regression models of pooled data and generalized least square metod. The results show that there is a significant relationship between real earning management and Life -Cycle in Tehran stock exchange. Keywords ; real earning management ; Growth ; Adolescence ; Prime

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب