× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

منع داوری در تخلفات صنفی

تخلفات صنفی را نمی توان از طریق داوری، مورد رسیدگی قرار داد

برابر ماده ۹۵ مکرر قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی باید بر اساس قانون نظام صنفی انجام شود.

بنابراین، اگر مشاوران املاک در قبال طرفین قرارداد، مرتکب تخلفات صنفی شده باشند و از طرف معامله گران و مصرف کنندگان، شکایت و ادعایی علیه آنها مطرح شده باشد داوران و موسسات داوری نمی توانند به آن قسمت از شکایت و ادعاهایی که تخلف صنفی شناخته می شود رسیدگی کنند

اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ، اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات و کمیسیون های حل اختلاف، داوران و موسسات داوری، توجه ویژه داشته باشند که تخلفات صنفی، داوری پذیر نیستند و در نتیجه صرفا باید برابر قانون نظام صنفی و بوسیله مراجع و مقامات مندرج در قانون نظام صنفی، مورد رسیدگی قرار گیرند. 

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره حقوق صنفی